مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/03/31 شرکت مجتمع کشت و صنعت چين چين - نماد: غچين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/07/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز پنج شنبه مورخ 1393/07/24 درمحل  کارخانه واقع در مشهد- کيلومتر 2 جاده فريمان- ابتداي شهرک طرق- جنب کارخانه قند شيرين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1000 %
شرکت به پخش داروي بهشهر (سهامي خاص)10000 %
شرکت زرين پخش بهشهر (سهامي خاص)10000 %
شرکت به پخش تهران (سهامي خاص)10000 %
شرکت پاکنام (سهامي خاص)10000 %
شرکت سيمان زرين رفسنجان (سهامي خاص)10000 %
سيد هادي هژبر الساداتي30930.01 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز720000.32 %
علي برومند جاهدي اول829470.37 %
شرکت به پخش17479447.8 %
شرکت گروه توليدي آريا ملل زرين1735116777.46 %
جمع1926225185.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا قدس طينت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد هادي هژبرالساداتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمدرضا طائريان اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمدرضا حاجي مولانا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت به پخش 15137سهامی عاماصلیجواد ظهيري2802381679رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه توليدي آريا ملل زرين10103995286سهامی خاصاصلی سيد محمدرضا طائريان اصفهاني1286941947نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت زرين پخش بهشهر168240سهامی خاصاصلیمحمد حسن حسيني خامنه0937557171عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت به پخش داروي بهشهر321274سهامی خاصاصلیعلي نيکو کلام معنوي0030103169عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت به پخش تهران (سهامي خاص)381746سهامی خاصاصلیاميد سعيدي نژاد1373923660عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۳/۳۱
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۱۰۹,۶۲۶
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۷۴,۵۲۹)
(۶۸)
سود (زیان) ناخالص
۳۵,۰۹۷
۳۲
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۶,۰۶۸)
(۶)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۱۵,۱۹۸
۱۴
جمع هزینه ها
۹,۱۳۰
۸
سود (زیان) عملیاتی
۴۴,۲۲۷
۴۰
هزینه های مالی
(۲,۱۶۸)
(۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸,۱۵۲
۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۵۰,۲۱۱
۴۶
مالیات بر درآمد
(۱,۹۱۴)
(۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۴۸,۲۹۷
۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
۴۸,۲۹۷
۴۴
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۱,۹۷۴
۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
۲,۱۵۶
۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۲,۱۵۶
۲
سرمایه
۲۲,۴۰۰
۲۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸,۲۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴,۹۴۴)
تعدیلات سنواتی
(۳,۳۶۱)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۹,۹۹۲
اندوخته قانونی
(۱,۶۵۷)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۱۹,۱۶۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۹,۱۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۵۶
آبان حساب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آريا حسابرسان پارسا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت به پخش حقوقیسهامی عام15137اصلی
گروه توليدي آريا ملل زرينحقوقیسهامی خاص10103995286اصلی
شرکت زرين پخش بهشهرحقوقیسهامی خاص168240علی‌البدل
شرکت به پخش داروي بهشهرحقوقیسهامی خاص321274اصلی
شرکت به پخش تهران (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص381746علی‌البدل
شرکت سيمان زرين رفسنجان (سهامي خاص)حقوقی11694اصلی
شرکت پاکنام (سهامي خاص)حقوقی8248اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,500,000 6,000,000   ماهانه  
پاداش (میلیون ریال) 0 100,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد: