مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت توليدي و صنعتي درخشان تهران - نماد: پدرخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/23 درمحل  اصلي شرکت واقع در تهران-کيلومتر17جاده مخصوص کرج-پلاک519   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير1584930.31 %
ثريا قاسمي5555551.09 %
سيدابوالقاسم عسگربيک 13694042.69 %
عليرضا نيلي احمدآبادي 21246134.17 %
حميده قرباني 27345225.36 %
طيبه قمريان 40800008 %
حسن جهانگيرخان 40994648.04 %
پرويز نائل 607664411.91 %
حسن اکبري هادي 713999814 %
حسين نعمتيان 901028717.67 %
جمع3734898073.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد ابوالقاسم عسگربيک  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن جهانگيرخان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا نيلي احمدآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين نعمتيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سيدابوالقاسم عسگربيک0045360936اصلیرئیس هیئت مدیرهموظف
آقاي حسين نعمتيان 0051484935اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظف
حسن جهانگيرخان0045656533اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
پي وي سي فيلم رنگان10103389842اصلیآقاي پرويز نائل 3870922729عضو هیئت مدیرهغیر موظف
خانم مونا نعمتيان0013089897اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۱۱۶,۵۳۱
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۹۷,۲۱۶)
(۸۳)
سود (زیان) ناخالص
۱۹,۳۱۵
۱۷
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۹,۲۵۴)
(۸)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
(۱,۱۴۲)
(۱)
جمع هزینه ها
(۱۰,۳۹۶)
(۹)
سود (زیان) عملیاتی
۸,۹۱۹
۸
هزینه های مالی
(۷,۷۳۱)
(۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۹۸)
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱,۰۹۰
۱
مالیات بر درآمد
(۱۵۸)
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۹۳۲
۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
۹۳۲
۱
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۱۷۵
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
۱۸
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۱۸
۰
سرمایه
۵۱,۰۰۰
۴۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۸۷۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱,۷۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
(۹,۹۳۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۱۷۷
اندوخته قانونی
(۴۷)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۱,۰۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳,۱۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   ماهانه  
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1-تصويب نحوه تقسيم سود سهام 2-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي صاحبان سهام باشد