مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان - نماد: ذوب

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1389/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1389/04/29 درمحل تهران خيابان سپهبد قرني ساختمان سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1389/12/29
توضیحات:
انتخاب نماينده مجمع در هيئت ترک تشريفات برگزاري مناقصات
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد