مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان - نماد: کرمان

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/03/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1394/07/06 درمحل دفترمرکزي کرمان به ادرس خيابا ن حافظ کوچه شماره 11 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1394/03/31
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد