ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  تذکر سازمان به شرکت در خصوص عدم پاسخگويي مناسب1397/11/18 15:52
  نامه سازمان در خصوص ابهامات گزارش توجيهي افزايش سرمايه1397/11/18 15:53
  مکاتبات سازمان و شرکت در مورد وام بانک صنعت و معدن1397/11/18 15:54
  مکاتبات سازمان و شرکت در مورد فروش زمين1397/11/18 15:54