ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  بيانيه ثبت افزايش سرمايه1396/07/22 10:58
  گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص توجيه افزايش سرمايه به همراه اظهارنظر بازرس قانوني1396/06/01 8:9
  گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص توجيه افزايش سرمايه 1396/06/01 10:32