ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتهاي مالي منتهي به 97/06/31 حسابرسي شده1397/09/14 8:16
  گزارش بررسي اجمالي حسابرس مستقل بانضمام صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي براي سال منتهي به 31شهريور 1397-شرکت آلومتک 1397/09/14 10:17