ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  آگهي ثبت و روزنامه رسمي اساسنامه جديد 1397/10/22 15:29
  آگهي ثبت 1397/10/22 15:29
  آگهي روزنامه رسمي 1397/10/22 15:29
  نامه سازمان بورس 1397/10/22 15:30
  صورتجلسه مجمع 1397/10/22 15:30