مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت نيرو ترانس - نماد: بنيرو

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1390/05/06  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1391/02/04 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت کارگزاري سهام عدالتشرکت کارگزاري سهام عدالت54842عليرضا خجسته وهاب زادهعليرضا خجسته وهاب زاده0941800385عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد برق
شرکت تعميرات نيروگاهي ايرانشرکت تعميرات نيروگاهي ايران2142عباسعلي کلوتيعباسعلي کلوتي0793230594نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد علوم اقتصادي
شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگشرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ89177عليرضا حداديامان الله سروش1816966551عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس برق
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صباشرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا88404اکبر گزيناکبر گزين2295953170عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد برق
صندوق بازنشستگي,وظيفه و از کار افتادگي کارکنان بانکهاصندوق بازنشستگي,وظيفه و از کار افتادگي کارکنان بانکها19955خليل پارساخليل پارسا2571613741رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي صنايع


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
اکبر گزين