مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه توليدي مهرام - نماد: غمهرا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1390/04/27  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1391/10/02 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت ايرانيت ( سهامي عام ) شرکت ايرانيت ( سهامي عام ) 5310آقاي سعيد جارودي فاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظف فوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري دنياي شگرف شرکت سرمايه گذاري دنياي شگرف 180721آقاي سهراب رسته فاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت دنياي علم پويا شرکت دنياي علم پويا 183335آقاي امير محمد تقي گنجي غلامحسين احمدي 0940437082عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار 27881محمدرضا تقي گنجينصرت اله منزوي 2571622269عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت دنياي فن آوران پوياشرکت دنياي فن آوران پويا180348بيژن فتح اله پورفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
نصرت اله منزوي