icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
پتروشيمي غدير
سرمایه ثبت شده:
1,300,000
نماد:
تاپيکو4
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره پتروشيمي غدير

1. ترازنامه شرکت پتروشيمي غدير(سهامي عام) - ("شرکت") در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي 1 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 4 و 5 زير، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و غير تجاري، موضوع يادداشت توضيحي 6 صورتهاي مالي پيوست، شامل مبلغ 141 ميليارد ريال مطالبات سنواتي از سال 1392 و ماقبل ميباشد. بخشي از مطالبات فوق بمبلغ 110 ميليارد ريال مربوط به گروه موسوم به عثمان سماعي مي باشد. شرکت در سال 1395 جهت وصول اين مطالبات برعليه گروه مزبور در مراجع قضايي اقامه دعوي نموده که منجر به صدور راي دادگاه به نفع شرکت گرديده، ليکن اقدامات حقوقي شرکت تا کنون منجر به وصول نگرديده است. ضمنا" باقيمانده مطالبات سنواتي به مبلغ 31 ميليارد ريال نيز تا کنون وصول نشده است. اگرچه شرکت از بابت موارد فوق کسري ذخيره مطالبات مشکوک الوصول دارد ليکن تعيين ميزان دقيق آن، موکول به تکميل اقدامات حقوقي شرکت مي باشد.
4. صورت تطبيق تهيه شده با شرکتهاي پتروشيمي اروند، پتروشيمي مارون و سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي حاکي از جمعا" مبلغ 138 ميليارد ريال مغايرت نامساعد ميباشد که در دفاتر طرفين منظور نشده است. اقلام عمده تشکيل دهنده مغايرت فوق شامل مبلغ 84 ميليارد ريال مربوط به جريمه تأخير تسويه بدهي سالهاي 1390 و 1391 و تفاوت صورتحساب شهريور ماه 1396 پتروشيمي مارون و همچنين مبلغ 37 ميليارد ريال تفاوت در توزين گاز کلر و EDC خريداري شده از شرکت پتروشيمي اروند در سالهاي 1395 و 1396 ميباشد. با عنايت به اينکه بخش عمده اي از مبالغ فوق مربوط به سنوات قبل ميباشد، تعيين اثرات مالي نهايي ناشي از آنها منوط به تکميل پيگيري هاي شرکت و تعيين تکليف نهايي اين مغايرت ها ميباشد.
5. سرفصل موجودي مواد و کالا به شرح يادداشت توضيحي7 صورت هاي مالي پيوست، شامل مقدار 20 تن کاتاليست خريداري شده از شرکت نانو پارس اسپادانا به ارزش 35 ميليارد ريال ميباشد که پس از تأييد واحد فني و پرداخت 12 ميليارد ريال از بهاي آن، به انبارهاي شرکت تحويل گرديده است. طي سال مالي قبل بعلت عدم انطباق کاتاليست خريداري شده با مشخصات کالاي سفارش داده شده، شرکت با تنظيم الحاقيه قرارداد نيمي از کالاي مزبور را به فروشنده (جهت اصلاح کيفيت ظرف يکماه) مرجوع و مبلغ 18 ميليارد ريال نيز به بدهکار حساب آن شرکت منظور نموده که طبق پاسخ تاييديه دريافتي در سال قبل، در دفاتر آن شرکت منظور نشده و کاتاليست مزبور نيز اصلاح نگرديده است. همچنين وضعيت استفاده از 12 تن کاتاليست خريداري شده در سنوات قبل از شرکت هاي سامان فراز قشم و جنرال فيتينگ ( به ترتيب 10 تن و 2 تن) جمعا به ارزش 66 ميليارد ريال، نيز مشخص نمي باشد. تعيين اثرات مالي ناشي از تعيين تکليف کاتاليست هاي خريداري شده فوق، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نميباشد.

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 فوق و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا"‌در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 4 و 5 فوق ضرورت مي يافت ، اين موسسه به مواردي حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. در ارتباط با وضعيت مالياتي شرکت موارد زير قابل ذکر ميباشد: 1-7- با توجه به وجود زيان سنواتي تاييد شده سالهاي قبل، جهت سال مالي 1395 و دوره مالي مورد گزارش ذخيره ماليات بر درآمد در حسابها منظور نشده است. در اين ارتباط با توجه به سوابق مالياتي شرکت و رويه اداره امور مالياتي در برگشت برخي از هزينه ها، احتمال مطالبه ماليات بيش از مبلغ ابرازي وجود دارد. 2-7- دفاتر شرکت در خصوص رعايت مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1390 تا پايان دوره مالي مورد گزارش مورد رسيدگي قرار نگرفته است. 3-7- طبق برگ مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م مبلغ 89 ميليارد ريال بابت عدم صدور صورتحساب فروش و عدم ارائه فهرست معاملات فصلي در موعد مقرر ، مطالبه شده است. شرکت ضمن عدم قبول برگ مطالبه فوق نسبت به آن به هيئت حل اختلاف مالياتي اعتراض نموده که نتيجه آن تا کنون مشخص نشده است. تعيين مبلغ قطعي بدهي مالياتي شرکت در ارتباط با موارد فوق موکول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد.
8. داراييهاي نگهداري شده براي فروش به شرح يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي پيوست، شامل مبلغ 43 ميليارد ريال بهاي تمام شده مشارکت ( به ميزان 50%) در ساخت يک مجموعه 224 واحدي مسکوني واقع در شهرک بعثت بندر امام خميني ميباشد که در تاريخ ترازنامه در جريان تکميل است. سرمايه گذاري مذکور از سال 1392 در صورتهاي مالي تحت عنوان دارايي نگهداري شده براي فروش طبقه بندي شده ليکن با وجود مصوبه هيات مديره مبني بر فروش اين سرمايه گذاري، تا تاريخ اين گزارش بفروش نرسيده است. بنابر اين انعکاس سرمايه گذاري مذکور در صورتهاي مالي تحت عنوان فوق منوط به تکميل اقدامات مديريت جهت فروش اين مجموعه يا انتقال آن به تعاوني مسکن کارکنان ميباشد.

29آبان1396
موسسه حسابرسي بيات رايان
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بيات رايان Ali Reza Jam [Sign]8002031396/10/10 16:49:53
شريک موسسه بيات رايان Amir Hossein Zohrabi Mazraeh Shahi [Sign]8312851396/10/10 16:52:13
مدير موسسه بيات رايان Abdol Hossein Rahbari [Sign]8003541396/10/10 16:55:10