icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
افق سازه پايا
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
ثاخت13
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام افق سازه پايا

1. صورتهاي مالي شرکت افق سازه پايا آدخ (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي شماره 1 الي 28 پيوست مورد حسابرسي اين موسسه قرار گرفته است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است ، اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است .انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ، مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد .

4. شرکت ميثاق در پاسخ تاييديه درخواستي اصل بدهي شرکت را مبلغ 8.766 ميليون ريال اعلام نموده و مبلغ 5.654 ميليون ريال نيز بابت تاخير در پرداخت ها ادعا و اعلام نموده ليکن اصل بدهي اعلام شده معادل 3،859 ميليون ريال بيشتر از دفاتر شرکت مي باشد. به دليل عدم اطلاعات کافي دراين خصوص تعيين آثار احتمالي از آن بر صورتهاي مالي براي اين موسسه ميسر نبوده است .
5. همانطور که در يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي منعکس مي باشد بابت عملکرد سال 1396 براساس تشخيص علي الراس مبلغ 4.314 ميليون ريال به شرکت ابلاغ شده است هرچند شرکت نسبت به برگ تشخيص اعتراض نموده ليکن بابت کسري آن به مبلغ 3.625 ميليون ريال ذخيره ماليات در دفاتر شناسايي نشده است . در صورت اصلاح حسابها از اين بابت زيان سال مورد رسيدگي و ذخيره ماليات معادل مبلغ مذکور افزايش مي يابد .

6. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار مواردمندرج در بند 5 وبه استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شرکت افق سازه پايا آدخ ( سهامي خاص ) در تاريخ 31 شهريورماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد .

7. همانطور که در يادداشت توضيحي شماره 14 صورتهاي مالي اشاره شده است مبلغ 35 ميليارد ريال ذخيره عمدتا از بابت صورت ضعيت هاي ارائه نشده پروژه مشارکتي افق سينا بطرفيت بهاي تمام شده پروژه در حسابها منظور شده است . همچنين اقدامات انجام شده به شرح يادداشت فوق درخصوص اخذ موافقت شهرداري مشهد با افزايش تراکم و تغييرات نسبت به زيربنا و تغيير سهم شرکا و پيش فروش واحدها ، منجر به نتيجه نهايي نشده است .با توجه به موارد مذکور تعيين آثار احتمالي آن منوط به حل و فصل آنها مي باشد .
8. وضعيت مالياتي در يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي منعکس شده است همچنين طبق يادداشت 25-2-3 ماليات وعوارض ارزش افزوده شرکت تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است . با توجه به موارد فوق قطعيت ماليات هاي عملکرد و ارزش افزوده منوط به رسيدگي مقامات مربوطه مي باشد . مضافا باينکه طبق يادداشت توضيحي 25-2-1 وضعيت تشخيص بدهي بيمه درارتباط با پروژه ساختماني افق سينا و کوه سنگي منوط به راي دادگاه تجديد نظر عدالت اداري مي باشد .
9. پروژه هاي در جريان موضوع يادداشتهاي توضيحي 5 و 7 همراه صورتهاي مالي فاقد پوشش بيمه اي مي باشند . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 9 مشروط نشده است .

10. اقدامات شرکت جهت انجام تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 23/08/1396 در ارتباط با بيمه تمام خطر پروژه افق سينا ، اخذ موافقت شهرداري مشهد درخصوص افزايش تراکم پروژه افق سينا ، واگذاري پروژه افق نسترن منجر به نتيجه قطعي نشده است .
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است .
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است و موارد با اهميتي که قوانين و مقررات ياد شده در مورد آنها رعايت نشده وجود نداشته است .

18آبان1398
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه اصول پايه فراگير Parinaz Mousavi [Sign]9119091398/08/22 09:36:53
مدير موسسه اصول پايه فراگير Ebrahim Mousavi [Sign]8007771398/08/22 09:41:59