icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
سرمایه ثبت شده:
12,000,000
نماد:
کگل11
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

1. 1-ترازنامه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان ‌دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه براساس"استاندارد بررسي اجمالي 2410 "، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3-شرکت به دليل اعتقاد به تعلق معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم از بابت عملکرد سال 1395 (با وجود برگ تشخيص صادره به مبلغ 132 ميليارد ريال) و سال 1396 و دوره مورد گزارش، ذخيره اي در صورتهاي مالي منظور ننموده است. همچنين همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-5 صورتهاي مالي منعکس است، سازمان امور مالياتي ارزش افزوده هاي پرداختي به مبلغ 444 ميليارد ريال تا پايان سال 1394 را به عنوان اعتبار مالياتي نپذيرفته و شرکت ضمن اعتراض به آراي صادره، اظهارنامه ارزش افزوده سالهاي 1395 تا پايان دوره مورد گزارش را با فرض پذيرش مبالغ مزبور به عنوان اعتبار مالياتي تنظيم و ارائه نموده است. تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش از بابت موارد فوق پس از مشخص شدن نتيجه بررسي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط بابت عملکرد و ارزش افزوده سالهاي مذکور امکان پذير مي باشد.

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. 5-نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 الي 4-5 زير مشروط نشده است: 1-5- وضعيت پوشش بيمه‌اي موجوديهاي مواد و کالا و داراييهاي ثابت مشهود شرکت در يادداشتهاي توضيحي 3-6 و 1-10 صورهاي مالي ارائه شده است. 2-5- تعهدات احتمالي شرکت در رابطه با تعلق سود به مطالبات شرکت معدني و صنعتي گل‌گهر در دوره احداث پروژههاي احياي 1 و 2 به شرح يادداشت توضيحي 5-28 صورتهاي مالي افشا شده است. همچنين طبق يادداشت توضيحي 5-7-10 صورتهاي مالي پروانه بهره برداري فاز اول و دوم احياي مستقيم، تاييديه از ساير سازمان هاي ذيربط و مفاصا حساب پايان کار شهرداري سيرجان بابت ساختمانهاي کارخانه، اخذ نشده است. تعيين تعهدات و تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به قطعي شدن پيگيريهاي شرکت و توافق نهايي با اشخاص فوق‌الذکر مي‌باشد. 3-5- نتايج حاصل از برگزاري مناقصه جديد کارخانه فولادسازي و انعقاد قرارداد به شرح يادداشت توضيحي 1-6-7-10 صورتهاي مالي مي‌باشد. پيگيري تامين مالي طرح از طريق منابع خارجي در جريان بوده که قطعيت آن منوط به مبادله موافقت نامه نهايي بين شرکت، بانک مرکزي و اوبر بانک اتريش مي‌باشد. ضمنا طبق گزارش فني و اقتصادي تهيه شده نرخ هر يورو 306ر36ريال لحاظ شده است. همچنين وضعيت تأمين آب پروژه به شرح يادداشت توضيحي 2-6-7-10 مي باشد. مضافا طبق يادداشت توضيحي 4-7-10 صورتهاي مالي زمين محل اجراي پروژه به مساحت 440 هکتار براساس قرارداد اجاره 5 ساله في‌مابين شرکت معدني و صنعتي گل گهر و سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان در سال 1387 به شرکت مذکور تحويل داده شده که تاکنون به نام شرکت تمديد نشده است. 4-5- به شرح يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي، با توجه به شرايط بازار ارز، صورتهاي مالي براساس نرخهاي ارز بازار (هر دلار490ر117 ريال و هر يورو 352ر130 ريال) تسعير گرديده است. همچنين رويه شرکت درخصوص تعيين نرخ فروش آهن اسفنجي و بخشنامه مورخ 1396/10/17 وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعيين نرخ فروش و عرضه محصولات در بورس کالا در يادداشت توضيحي 2-20 صورتهاي منعکس مي‌باشد.

19آبان1397
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981397/09/15 20:38:27
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581397/09/15 20:41:29