مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت بانک تجارت - نماد: وتجارت
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انتشار برخي اخبار غير موثق درخصوص عمليات تسعير بان به استحضار می رساند تسعير داراييها و بدهي‌هاي ارزي طي مدت باقيمانده از سال 1397 در جريان مي‌باشد که به محض اخذ مجوز مربوطه و قطعي شدن نرخ قابل اعمال، عمليات تسعير صورت خواهد پذيرفت و همچنين برنامه افزايش سرمايه بانک از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در حال رسيدگي توسط بازرس محترم قانوني بانک مي باشد و مجدانه توسط مقامات بانک پيگيري مي شود.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.