مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا - نماد: ورنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 درمحل  کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج -شرکت پارس خودرو - سالن سردار شهيد قاسم سليماني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير1908250461.63 %
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)2512160142.15 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا8275451187.09 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري8883928217.61 %
شرکت گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا185495925315.89 %
شرکت سرمايه گذاري سايپا441115931237.78 %
جمع842409756472.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي شيدائي نرميقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد هاشمي خواه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فاضل تامرادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري سايپا10100419821اصلیعلي ميرزائي ريک2631476999عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
تجارت الکترونيک خودرو تابان10320208114اصلیکيارش غفوري0066979099رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق دکتريمديريت کسب و کاربله
گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا10103511827اصلیفرزاد ناظمي0068753039نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769اصلیسيدمحمدصادق بهشتي1639419578عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيحسابداريبله
رويال صدف کيش10861527826اصلیاصغر افشارجوان0061226327عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۳۱۱,۹۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۴۹۴,۰۱۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۴۹۴,۰۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۹۶,۹۵۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶,۰۹۷,۰۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲,۴۰۸,۹۸۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۷۳,۱۴۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲,۶۸۴,۳۷۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۴۵۱,۴۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۴۲,۱۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۸۰۹,۳۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۵
سرمایه
۱۱,۶۷۵,۱۰۸
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,960 4,752 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
5,000
سایر موارد:
مجمع بودجه کمک هاي بلاعوض در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي سال 1403را حداکثر مبلغ 5,000,000,000ريال تعيين و مقرر گرديد نحوه هزينه کردمذکور در اختيار هيات مديره شرکت قرار گيردو گزارش مربوطه طبق ضوابط ماده 40 دستورالعمل حاکميت شرکتي افشاءو به اطلاع مجمع برسد.