icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
پلي پروپيلن جم
سرمایه ثبت شده:
2,000,000
نماد:
جم پيلن( پروپيلن جم )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
441131
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام پلي پروپيلن جم

1. صورتهاي مالي شرکت پلي پروپيلن جم (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جـريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پلي پروپيلن جم (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن ‌را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. وضعيت مالياتي (عملکرد و ارزش افزوده) شرکت به تفصيل در يادداشتهاي24 و 32 انعکاس يافته است. در اين ارتباط (الف) براي عملکرد سال 1397 (با توجه به اتمام معافيت مالياتي ماده 132 ق.م.م در اواخر آذر ماه سال مزبور) بر اساس برگ تشخيص ابلاغي به شرکت مبلغ 750 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که از اين بابت ضمن احتساب ذخيره از اين بابت مراتب مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده در هيات حل اختلاف مفتوح، (ب) با توجه به اتمام معافيت مالياتي موضوع ماده 132 ق.م.م به شرح توضيحات فوق و احتمال عدم تمديد معافيت مالياتي در اجراي مصوبه 24023 مورخ 31/02/1398 هيات وزيران، در سال جاري شرکت مورد گزارش براي عملکرد سالهاي 1398و 1399 بر اساس مباني قانوني با اعمال معافيت‌هاي قانوني از جمله مشوق تبصره 7 ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم و معافيت مالياتي فروش صادراتي، ذخيره ماليات در حسابها منظور نموده، ضمن آنکه عملکرد سالهاي مزبور تا تاريخ تهيه اين گزارش مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته، (ج) ماليات ارزش افزوده و معاملات فصلي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم سالهاي 1398 و 1399 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته، (د) براي عملکرد سالهاي 1395 لغايت سال 1397 در اجراي تبصره يک ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده بابت عوارض آلايندگي جمعا مبلغ 198 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور نموده (يادداشت 26 صورتهاي مالي) و براي سالهاي 1398 و 1399 باتوجه به مکاتبات سازمان محيط زيست مبني بر رفع آلايندگي شرکت مورد گزارش ذخيره بابت عوارض آلايندگي در حسابها منظور نگرديده وليکن براساس سوابق موجود در سامانه سازمان امور مالياتي براي سال 1398 و بخشي از سال مالي مورد گزارش مبلغ 407 ميليارد ريال به عنوان بدهي شرکت اعلام گرديده که باتوجه به عدم ابلاغ برگ مطالبه مالياتي به شرکت، ذخيره در حسابها منظور نگرديده و (هـ) از بابت حق بيمه (عمدتا قراردادهاي پيمانکاري) براي سالهاي 1398 و 1399 مورد رسيدگي مقامات سازمان تامين اجتماعي قرار نگرفته در اين ارتباط براساس برآوردهاي انجام شده توسط مديريت شرکت در سال مالي مورد گزارش ذخيره در حسابها (يادداشت 26 صورتهاي مالي) منظور گرديده است. بنا به مراتب فوق، قطعيت ميزان بدهي‌هاي مالياتي و بيمه‌اي شرکت موکول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط قانوني مي‌باشد.
6. به شرح يادداشت 5-11 صورتهاي مالي، شرکت به منظور اجراي پروژه طرح توسعه احداث خط توليد کامپاندينگ و مخازن به منظور افزايش ظرفيت توليد کارخانه در سنوات قبل اقدام به انجام افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران نموده و ليکن بنا به دلايلي از جمله عدم تمايل شرکاي خارجي براي مشارکت در پروژه ،اجراي پروژه مزبور مطابق برنامه زمان بندي اوليه صورت نگرفته و صرفا ساخت انبار تکميل و تحويل گرديده متعاقبا بر اساس تصميم هيات مديره، در سال 1396 به منظور بهره برداري از منابع مالي شرکت مورد گزارش اقدام به سپرده‌ گذاري وجوه ناشي از افزايش سرمايه در سيستم بانکي نموده است (يادداشت 13 صورتهاي مالي).
7. به شرح يادداشت 1-11 صورتهاي مالي تا تاريخ تهيه اين گزارش تشريفات قانوني مرتبط با انتقال اسناد مالکيت زمين سايت به نام شرکت مورد گزارش صورت نپذيرفته است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) الي (7) فوق، تعديل نشده است.

8. اهم موارد قابل ذکر درخصوص عمليات بازرگاني شرکت طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير است: الف- به شرح يادداشت 5 صورتهاي مالي، بيش از حدود 97 درصد از فروشهاي شرکت مورد گزارش در سال جاري از طريق عرضه محصولات مشتريان داخلي در بورس کالا بر اساس نرخهاي تعيين شده شرکت ملي صنايع پتروشيمي و 3 درصد فروشهاي صادراتي بوده که به دليل عدم دسترسي شرکت به نرخهاي بورس بين المللي، نرخهاي فروش به لحاظ محاسباتي بر اساس مقايسه نرخهاي فروش داخلي با پايه نرخهاي بين ‌المللي طبق سايت ISIC بوده و مشتريان ذيربط از طريق واحد بازرگاني شرکت (به صورت برگزاري مزايده بين المللي) انتخاب گرديده، از سوي ديگر به دليل مشکلات ناشي از محدوديتهاي بين المللي، انتقال وجوه مربوطه الزاما از طريق عرضه ارز در سامانه نيما و صرافي بانک تجارت (جهت خريد مواد اوليه و قطعات) صورت پذيرفته است. مضافا اينکه در ارتباط با فروشهاي صادراتي عليرغم ارايه مدارک و مستندات توسط شرکت مورد گزارش، مستنداتي دال بر اعلام رفع تعهد ارزي شرکت براي سالهاي 1398 و 1399 توسط مراجع ذيربط قانوني ملاحظه نشده است. ب- در عمليات خريدهاي خارجي به دليل مشکلات ناشي از محدوديتهاي بين المللي، اگرچه ثبت سفارش صورت گرفته وليکن تشريفات مرتبط با گشايش اعتبارات اسنادي صورت نپذيرفته و انتقال وجوه مربوطه از طريق صرافي‌ بانک تجارت (بدون انعقاد قرارداد کارگزاري با ايشان) صورت پذيرفته است. لازم به توضيح است وجوه باقيمانده حاصل از فروش در پايان سال بصورت اماني نزد صرافي نگهداري گرديده است (يادداشت 1-1-17 صورتهاي مالي).

9. مسئوليت " ساير اطلاعات " با هيات مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل‌گزارشي وجود ندارد.

10. موارد مرتبط با عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 1-10- با توجه به عدم معرفي 2 نماينده عضو حقوقي هيات مديره در اوايل سال مالي مورد گزارش مفاد ماده 28 اساسنامه شرکت (عدم معرفي نماينده حقيقي ظرف مهلت يک ماه از زمان بلاتصدي بودن سمت ايشان) رعايت نگرديده است. 2-10- به موجب تاييديه دريافتي از بانکها، در دو فقره از حسابهاي بانکي شرکت صاحبان امضاي مجاز اعضاي سابق هيات مديره شرکت مورد گزارش درج شده است. مراتب در اجراي وظايف بازرس در اين گزارش درج مي‌گردد.
11. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 29/02/1399 سهام در گزارش هيات مديره درج گرديده است. در اين ارتباط، عليرغم پيگيريهاي انجام شده، تکاليف مزبور منجر به نتيجه قطعي نگرديده که عينا در بندهاي 6، 7 و 15 اين گزارش درج گرديده است.
12. اهم موارد قابل ذکر درخصوص وضعيت مالي و عملکرد شرکت به شرح زير است: الف- بطوريکه از صورت سود و زيان مشهود است، درآمدهاي عملياتي شرکت در سال مالي مورد گزارش در مقايسه با سال قبل حدود 97 درصد افزايش يافته، افزايش مزبور عمدتا ناشي از افزايش در نرخ جهاني فروش محصولات پتروشيمي (نرخ محاسباتي مبناي فروش شرکت) و همچنين افزايش در نرخ برابري ارز بوده که عليرغم افزايش در بهاي تمام شده کالاي فروش رفته، نسبت سود ناويژه به فروش در مقايسه با سال قبل 9 درصد رشد داشته است. از سوي ديگر ساير درآمدهاي غيرعملياتي افزايش يافته که اين امر عمدتا بواسطه افزايش در سود سپرده‌هاي بانکي بوده که در نهايت نسبت سود قبل از ماليات به فروش شرکت در مقايسه با سال قبل، 8 درصد رشد داشته است. ب- بطوريکه از صورت وضعيت مالي شرکت مشهود است، افزايش مبالغ فروش شرکت (تماما نقدي) در سال مالي مورد گزارش در مقايسه با سال قبل منجر به افزايش حجم نقدينگي شرکت گرديده که در اين ارتباط بر اساس تصميم هيات مديره بخشي از منابع مالي نزد سيستم بانکي سپرده گذاري (با نرخ سود 20 درصد) گرديده وليکن عليرغم اين موضوع، حجم موجودي نقد در دسترس در حسابهاي بانکي شرکت نيز افزايش قابل ملاحظه اي داشته که سود حاصل از آن با نرخ سود 18 درصد به شرکت پرداخت گرديده است. بنا به مراتب فوق، با توجه به کاهش ارزش پول ملي در سال مالي گزارش اتخاذ تدابير لازم جهت استفاده بهينه از منابع مالي شرکت ضروري مي باشد. ج- به شرح يادداشت 23 صورتهاي مالي، طي سال مالي جاري، اقدام به تامين منابع مالي ارزي به صورت قرض الحسنه از فقط شرکت پتروشيمي جم (سهامدار عمده) مشارکت نموده که بازپرداخت آن در پايان سال مالي مورد گزارش به صورت هم ارز ريالي انجام گرفته است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در زمان حسابرسي پايان سال به اطلاع موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري پس از انجام معامله، انجام شده است. به نظر اين موسسه به استثناي وجوه ارزي قرض الحسنه دريافتي از سهامدار عمده (شرکت پتروشيمي جم) (به شرح بند 12-ج اين گزارش)، به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت (با 4 امضا از 5 امضا)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
15. - بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، به استثناي تاخير در ثبت صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه مورخ 29/02/1399 نزد اداره ثبت شرکتها، تاخير در افشاي اطلاعات مرتبط با تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره و همچنين برخي از مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير، اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شرکت مورد گزارش رعايت نشده باشد، برخورد ننموده است. -مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل حاکميت شرکتي در ارتباط با طراحي و پياده سازي ساز و کاري جهت اطمينان از رعايت قوانين و مقررات براي دارندگان اطلاعات نهايي و همچنين جمع آوري و رسيدگي به گزارش مربوط به نقض قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آنها -مفاد ماده 19 دستورالعمل حاکميت شرکتي درخصوص تدوين و تصويب منشور هيات مديره -مفاد ماده 15 درخصوص تشکيل کميته انتصابات در شرکت -مفاد ماده 16، 42 و 43 درخصوص طراحي و اجراي مناسب ساز و کارهاي برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران، افشاي اطلاعات با اهميت در پايگاه اينترنتي شرکت و درج اقدامات شرکت درخصوص رعايت اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت
16. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 22/07/1398 هيات دولت ابلاغي در آذر ماه 1399) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي برخي از موارد مندرج در آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور که به دليل عدم استقرار بانکهاي اطلاعاتي بعضا قابل انجام نبوده، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

07اردیبهشت1400
موسسه حسابرسي هشيار بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هشيار بهمند Mohammadali Nazeri [Sign]8312521400/02/08 17:31:52
شريک موسسه هشيار بهمند Abbas Hoshi [Sign]88008991400/02/08 17:40:31
مدير موسسه هشيار بهمند Hamid Yazdan Parasti [Sign]8009121400/02/08 17:49:40