مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت معادن بافق - نماد: کبافق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 درمحل  خيابان وليعصر -پايين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته - هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت سرمايه اقتصادنوين (سهامي خاص )24921001.23 %
ساير سهامداران71813183.55 %
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير15572652976.9 %
جمع16539994781.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي محمد خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا ميرابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا بيات  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير(سهامي خاص)132681اصلیعباسعلي بنفشه0491787261رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
نوين آلياژسمنان 2391اصلیمحمود علي محمدي 4579565916عضو هیئت مدیرهموظف
گروه صنعتي الکترونيک تاتنگ177949اصلیحميد علي محمدي 0060242450عضو هیئت مدیرهغیر موظف
صنايع چوب کلاته رودبار90927اصلیاقاي غلامرضا ميرابي 6309843648عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهدي محمدخاني 0054092434اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۶,۹۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۰۷,۸۸۱
تعدیلات سنواتی
۱۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۰۷,۹۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۱,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۰۶,۷۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۸۳,۷۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۸۳,۷۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۷۵,۶۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
سرمایه
۲۰۲,۵۰۰
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 5,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,025,000,000 243,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع است