مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازي توليد دارو - نماد: دتوليد

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/04/22 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس شيخ بهايي جنوبي-شهرک والفجر-خيابان ايرانشناسي-خيابان نهم-پلاک 6-مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم جهت دريافت برگه حضور در جلسه مي توانند در روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 به آدرس تهران-ابتداي جاده ساوه-انتهاي خيابان شهيد يادگار-شرکت داروسازي توليد دارو-امور سهام مراجعه نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت داروسازي توليد دارو (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد