icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
مجتمع کشت و صنعت چين چين
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
غچين
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
154901
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/03/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام مجتمع کشت و صنعت چين چين

1. صورت هاي مالي شرکت مجتمع کشت و صنعت چين چين (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 خرداد ماه 1397، صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش بطور کامل محاسبه نشده و سال مالي قبل براساس سود ابرازي مشمول ماليات محاسبه و در حسابها منظور گرديده است، ليکن با توجه به روند محاسبه ماليات شرکت (به شرح يادداشت توضيحي 11) و با توجه به مفاد قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص هزينه هاي قابل قبول مالياتي، تخصيص ذخيره اضافي ماليات جهت سال 1396 و محاسبه کامل ماليات سال مورد گزارش ضروري به نظر مي رسد. ليکن تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيصلاح مي باشد.
5. سازمان تأمين اجتماعي براساس حسابرسي انجام شده، از بابت حق بيمه کارکنان، بيمه بيکاري و جرائم مربوط به سال هاي مالي 1387 لغايت 1394 جمعا مبلغ 3.164 ميليون ريال از شرکت مطالبه نموده که شرکت معترض شده و در هيئت بدوي راي به پرداخت مبلغ 1.785 ميليون ريال صادر گرديده و مجددا اعتراض نموده، ليکن تاکنون مبلغ نهايي توسط سازمان مذکور اعلام نشده است. همچنين سال هاي 1395 و 1396 مورد رسيدگي سازمان تأمين اجتماعي قرار نگرفته است. بعلاوه نظر به زيان آور بودن شغل کارکنان خط توليد شرکت و تشخيص مراجع ذيصلاح قانوني در اين خصوص، وجود تعهد پرداخت بيمه مشاغل سخت و زيان آور کارکنان مذکور به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ ترازنامه محرز مي باشد، ليکن ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. اگرچه تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش از بابت موارد فوق ضروري مي باشد، اما بدليل عدم دسترسي به مستندات کافي تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
6. شرکت فاقد سيستم مدون هزينه يابي به تفکيک محصولات توليدي مي باشد. همچنين ظرفيت قابل دسترس توليد مصوب هيأت مديره با توجه به توسعه خطوط توليد مشخص نگرديده است و از طرفي آخرين پروانه بهره برداري شرکت به تاريخ 1357 و اصلاح شده تا سال 1371 مي باشد. هرچند تعديل حسابها از اين بابت ضروري به نظر مي رسد ليکن با توجه به مراتب فوق و عدم وجود اطلاعات تکميلي، تعيين هزينه هاي جذب نشده براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
7. در تهيه و تنظيم صورتهاي مالي، استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري مالي درخصوص افشا و طبقه بندي در برخي موارد ازجمله افشاي اقلام با اهميت صورتهاي مالي بصورت مجزا، درآمدهاي عملياتي به تفکيک وابستگي اشخاص و تأمين کنندگان اصلي مواد اوليه و همچنين اطلاعات ضروري درخصوص اضافات داراييهاي ثابت مشهود به تفکيک خريد، فروش، نقل و انتقالات و تعديلات، معاملات با اشخاص وابسته (يادداشت توضيحي 30) و افشاي مخارج برآوردي، درصد پيشرفت کار و پيش بيني تاريخ اتمام درخصوص داراييهاي در جريان تکميل (يادداشت توضيحي 9) بطور کامل و مطابق جدول پيش بيني شده، همچنين ارايه مجدد مناسب تعديلات سنواني ، رعايت نگرديده است.
8. تا تاريخ اين گزارش، پاسخ تأييديه هاي درخواستي از پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري بمبلغ 25.593 ميليون ريال واصل نگرديده است. تعيين هرگونه تعديلات و تعهدات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه هاي مذکور، ضرورت يابد، در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

9. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 8، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مجتمع کشت و صنعت چين چين (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1397 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابدري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. همانگونه که در يادداشت هاي شماره 4 و 10 توضيحي همراه صورتهاي مالي مندرج است، اسناد اجاره اراضي شرکت موقوفه آستان قدس رضوي از سال 1382 تمديد نشده و مبلغ 7.026 ميليون ريال بابت ذخيره اجاره زمينهاي فوق الذکر در سال مالي و سنوات قبل مي باشد. با توجه به مراتب فوق و در جريان بودن پرونده، تعيين تکليف موضوع منوط به توافق نهايي طرفين مي باشد.
11. به شرح يادداشت توضيحي شماره 2-17، در سنوات قبل توليد و فروش شرکت بصورت کارمزدي به شرکت آروين ملل زرين (مالک 7 درصد سهام شرکت) بوده، ليکن در سال مالي مورد گزارش از ابتداي مرداد ماه 1396 سياست شرکت تغيير کرده و مواد اوليه و بسته بندي توسط خود شرکت تهيه و محصولات توليدي عمدتا به شرکتهاي پخش فروخته شده است. لذا مبلغ فروش سال مورد گزارش با سال مالي قبل لزوما قابل مقايسه نمي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 10 الي 11 فوق "مشروط" نگرديده است.

12. با توجه به يادداشت توضيحي 31 در ارتباط با پيشنهاد تقسيم سود توسط هيأت مديره، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 اين گزارش بر سود قابل تقسيم جلب مي نمايد.
13. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 خرداد 1396 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 15 مهر 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي نظر "مشروط" اظهار شده است.

14. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه به سهامداران رعايت نگرديده است.
15. اقدامات هيئت مديره در راستاي رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با اجراي تکاليف مقرر شده از سوي مجمع عمومي عادي مورخ 1396/07/27 صاحبان سهام شرکت، مبني بر پيگيري مناسب جهت اخذ تأييديه ها، بدهي به سازمان تأمين اجتماعي، پوشش بيمه اي داراييها و کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي و تعيين تکليف اجاره زمين هاي آستان قدس رضوي و تمديد اجاره نامه ها، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 30 همراه صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مذکور در روال خاص عمليات فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و تصويب نهايي آن با مجمع عادي صاحبان سهام مي باشد.
17. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
18. موارد عدم رعايت الزامات، قوانين و مقررات بورس اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير مي باشد. - افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي شده حداکثر 30 روز پس از پايان 3 ماهه. - افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده 6 ماهه حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. - افشاي پيش بيني عملکرد سالانه براساس عملکرد واقعي 3، 6 و 9 ماهه حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه و ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به پيش بيني براساس عملکرد واقعي 6 ماهه حداکثر 20 روز پس از ارائه آن توسط ناشر. - ثبت صورتجلسه مجمع در مرجع ثبت شرکت ها ظرف 10 روز پس از برگزاري مجمع - پرداخت سود سهام در موعد مقرر قانوني - دارا بودن حداقل 15 درصد سهام مشاور - اخذ تأييديه از سازمان بورس بابت آخرين اساسنامه - استقرار کميته حسابرسي داخلي مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار
19. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 1397/03/31 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، شواهدي درخصوص بررسي کامل سيستم کنترل هاي داخلي توسط هيئت مديره و ارائه گزارشي تحت عنوان گزارش کنترل هاي داخلي و مستندسازي مباني ارزيابي و همچنين تأييد گزارش مزبور توسط مديران ملاحظه نگرديد.
21. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم اجراي مقررات مربوط، اين موسسه قادر به رعايت ساير مقررات نگرديده است.

20. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچگونه اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

18مهر1397
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه سامان پندار Hamid Hosseinian [Sign]8002431397/07/19 20:16:02
شريک موسسه سامان پندار Mostafa Hashemi [Sign]9320751397/07/19 20:18:10
مدير موسسه سامان پندار Gholamreza Shajari [Sign]8614651397/07/19 20:23:35