icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
ذغال سنگ مهر آذين
سرمایه ثبت شده:
11,000
نماد:
کپرور3
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1400/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام ذغال سنگ مهر آذين

1. صورتهاي مالي شرکت ذغالسنگ مهرآذين (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1400 و صورتهاي سـود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبـور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامـل طراحي، اعـمال و حفظ کنتـرلـهاي داخلي مـربوط به تهـيه صـورتهاي مالي اسـت به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسـابرسي است. اسـتانداردهاي مزبـور ايجـاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به ‌گونـه‌اي برنامه‌ريزي و اجـرا کند که از نبـود تحـريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحـي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيـز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شـواهد حسابرسي کسب شـده، براي اظهـارنظـرمشروط نسـبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. جهت سال 1398، مبلغ 457 ميليون ريال بابت اصل ماليات بر ارزش افزوده و مبلغ 7.004 ميليون ريال بابت جرائم مربوطه بيش از مبالغ انعکاس يافته در صورتهاي مالي مطالبه شده است. شرکت به مطالبات فوق معترض بوده ليکن اعتراض شرکت در مراجع مالياتي مربوطه مورد پذيرش قرار نگرفته و اعتراض شرکت از طريق ديوان عدالت اداري در دست پيگيـري مي باشد (يادداشت توضيحي 4-1-20). ضمنا ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1399 و 1400 حسب مورد، رسيدگي نگرديده و يا با فرض قبول زيان ابرازي درحسابها انعکاس يافته است. با توجه به ماهيت برخي از هزينه هاي شرکت و نظـر به رويه سنوات قبل سازمان امور مالياتي در اين خصوص و همچنين نحوه تعيين اعتبار و بدهي ماليات بر ارزش افزوده، تعديلاتي بابت موارد فوق در حسابها ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن در شرايط فعلي ميسر نبوده و منوط به اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط خواهد بود.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صـورتهاي مالي يادشـده در بالا، وضعيت مالي شـرکت ذغالسنگ مهرآذين (سهامي ‌خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1400، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد

6. به شرح يادداشت توضيحي 2-10، در سنوات قبل معدن نايبند شرکت به دليل کمبود نقدينگي براي آماده‌سازي و بهره برداري از آن غيرفعال گرديده و به همين دليل عمليات شرکت به فعاليت بازرگاني اختصاص يافته است. از سال مالي قبل فعـاليت بازرگاني شرکت نيز متوقف گرديده است. طي سال مالي مورد گـزارش مبلغ 1.335 ميليون ريال هزينه کاهش ارزش سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت در حسابها منظور شده و به همين دليل عمليات سال مـورد رسيدگي با زيان مواجه گرديده است، در نتيجه بدهيهاي جاري نسبت به داراييهاي جاري فزوني يافته و خالـص جريانهاي نقدي عملياتي منفـي شده است. بر اساس مصوبه هيئت مديره قرار شده با بازسازي و آماده سازي معدن ياد شده، بهره برداري از آن آغاز گردد، ضمن آنکه سهامدار عمده جهت تحقق سياست فوق برنامه اي براي تأمين مالي راه اندازي معدن را در دستور کار قرار داده و در تاريخ 29 ارديبهشت 1400 توسط هيئت مديره شرکت اصلي آن را تصويب نموده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. طبق يادداشت توضيحي 1-10، دارايي هاي ثابت مشهود از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد، اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحـيه قانـون تجـارت، نسـبت به تکاليف محوله به هيئـت مديره شرکـت در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مـورخ 5 خردادماه 1400، مبني ادامه فعاليت در معدن نايبند، اقدامات انجام شده به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره طي صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسـسه رسيده، مورد بررسي قـرار گرفته است. در مورد معـاملات مذکور، عليرغم کسب مجـوز از هيئت مديره، با توجه به ساختار هيئت مديره، اجراي مفاد ماده قـانوني فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري امکان پذير نشده است. نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجـارت، که به ‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در اين گزارش، اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

07اردیبهشت1401
موسسه حسابرسي رايمند و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رايمند Abbas Ali Dehdashti Nejad [Sign]8003061401/04/13 20:20:23
مدير موسسه رايمند Homayoun Moshirzadeh [Sign]8007381401/04/13 20:22:15