icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بانک دي
سرمایه ثبت شده:
6,400,000
نماد:
دي( وبدي )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
571914
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۷,۷۵۴,۷۸۲ ۱۰,۶۲۲,۱۰۵ (۲۷) بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ۱۱,۶۰۷,۰۰۰ ۱۶,۳۷۳,۵۶۷ (۲۹)
مطالبات از بانک‌های مرکزی ۳۱,۶۸۳,۰۲۲ ۲۸,۷۵۰,۱۰۶ ۱۰ بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۷۲,۵۹۷,۹۵۲ ۶۰,۲۶۱,۸۳۷ ۲۰
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۹,۸۰۸,۵۳۸ ۱۷,۴۵۴,۷۳۸ (۴۴) سپرده‌های دیداری و مشابه ۷,۵۸۴,۴۱۴ ۸,۰۴۸,۰۴۶ (۶)
مطالبات از دولت ۰ ۰ -- سپرده‌های پس‌انداز و مشابه ۱,۸۸۲,۹۷۲ ۲,۵۱۲,۲۳۲ (۲۵)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها ۰ ۰ -- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۲۵۷,۵۹۱,۲۱۸ ۲۳۳,۶۴۸,۳۰۸ ۱۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها ۷۴,۷۲۷,۱۹۱ ۷۷,۳۳۴,۰۳۵ (۳) سایر سپرده‌ها ۵۲۵,۵۹۵ ۹۱۸,۲۱۷ (۴۳)
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۳۶,۸۷۴,۴۴۳ ۳۶,۴۱۹,۸۷۴ ۱ مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۵۵,۳۱۹,۷۹۰ ۵۲,۸۸۱,۰۶۶ ۵ سود سهام پرداختنی ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- ذخایر ۱,۷۴۴,۰۴۲ ۲,۲۱۵,۹۸۳ (۲۱)
دارایی‌های نامشهود ۶۹۱,۹۵۸ ۵۰۶,۸۴۴ ۳۷ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۸۸,۸۲۲ ۱۹۷,۲۹۰ ۴۶
دارایی‌های ثابت مشهود ۲۲,۴۳۵,۴۰۱ ۲۲,۶۸۵,۸۵۷ (۱) بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۲,۷۶۱,۹۰۹ ۲,۷۸۸,۱۷۹ (۱) جمع بدهی‌ها ۳۵۳,۸۲۲,۰۱۵ ۳۲۴,۱۷۵,۴۸۰ ۹
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱,۱۶۸,۰۲۷ ۱,۱۶۸,۰۲۷ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۹۵,۹۱۳ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۱۱۹,۳۳۳,۰۰۸) (۸۲,۳۹۶,۶۱۶) ۴۵
جمع حقوق صاحبان سهام (۱۱۱,۷۶۴,۹۸۱) (۷۴,۷۳۲,۶۷۶) ۵۰
جمع دارایی‌ها ۲۴۲,۰۵۷,۰۳۴ ۲۴۹,۴۴۲,۸۰۴ (۳) جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۲۴۲,۰۵۷,۰۳۴ ۲۴۹,۴۴۲,۸۰۴ (۳)