مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه فن آوا - نماد: فن آوا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/03/31  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/18 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص )شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص )10103137408ابوالفضل اله قلي زادهابوالفضل اله قلي زاده1381831893نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت مديريت صنايع نوين تامين ( سهامي خاص )شرکت مديريت صنايع نوين تامين ( سهامي خاص )10103159164فاقد نمایندهامير عظيمي0074706314عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت فناوران طلوع شبکهشرکت فناوران طلوع شبکه10740049600سيد ضياء ايمانيسيد ضياء ايماني5789707084رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري صدرآرينشرکت سرمايه گذاري صدرآرين10102802014محمد باقر فقيهسيد محمد مهدي بهشتي نژاد1285156382عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت رشد پايدار ايرانيانشرکت رشد پايدار ايرانيان10320642210حميدرضا نائينيفاقد نمایندهمدیر عاملموظفدکتري