مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتي و معدني ستبران - نماد: ستبرا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/09 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران – خيابان خرمشهر غربي – پلاک 194- طبقه سوم- واحد 131 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29
توضیحات:
.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
به صورت انتشار آگهي دعوت در روزنامه کثيرالنتشار اطلاعات

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت صنعتي و معدني ستبران (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد