icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
آسان پرداخت پرشين
سرمایه ثبت شده:
2,000,000
نماد:
آپ
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
722006
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۳۲۶,۹۶۴ ۲۱۶,۳۲۶ ۵۱ پرداختنی‌های تجاری ۵۲۴,۲۲۴ ۲۴۳,۶۴۵ ۱۱۵
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۲۲,۳۵۹ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۹۷۸,۸۸۸ ۵۵۷,۹۵۳ ۷۵
دریافتنی‌‌های تجاری ۱,۴۲۳,۱۸۱ ۷۴۳,۳۵۳ ۹۱ مالیات پرداختنی ۰ ۶۰,۷۴۶ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۵۰۸,۱۲۰ ۲۸۸,۹۱۰ ۷۶ سود سهام پرداختنی ۷۳۸,۱۷۹ ۷۲۵,۱۴۲ ۲
موجودی مواد و کالا ۳۲۱,۷۹۴ ۳۲۱,۰۶۶ ۰ تسهیلات مالی ۷۰۹,۵۷۰ ۳۶۵,۲۳۰ ۹۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۳۰۴,۷۶۵ ۱۳۴,۷۱۸ ۱۲۶ ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۱۶۶,۵۹۹ ۷۴,۲۵۵ ۱۲۴
جمع دارایی‌های جاری ۲,۹۰۷,۱۸۳ ۱,۷۰۴,۳۷۳ ۷۱ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۳,۱۱۷,۴۶۰ ۲,۰۲۶,۹۷۱ ۵۴
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۷۸,۰۳۳ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۲۱,۱۱۳ ۱۶,۸۴۱ ۲۵ تسهیلات مالی بلندمدت ۲۸,۵۳۹ ۲۰۰,۱۲۶ (۸۶)
دارایی‌های ثابت مشهود ۴,۶۳۴,۷۳۴ ۳,۴۳۱,۴۸۸ ۳۵ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۵۰,۴۶۸ ۲۸,۵۶۳ ۷۷
سایر دارایی‌ها ۱۷,۱۶۱ ۱۲,۷۲۲ ۳۵ جمع بدهی‌های غیرجاری ۷۹,۰۰۷ ۲۲۸,۶۸۹ (۶۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۴,۷۵۱,۰۴۱ ۳,۴۶۱,۰۵۱ ۳۷ جمع بدهی‌ها ۳,۱۹۶,۴۶۷ ۲,۲۵۵,۶۶۰ ۴۲
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۲,۲۶۱,۷۵۷ ۱,۸۰۹,۷۶۴ ۲۵
جمع حقوق صاحبان سهام ۴,۴۶۱,۷۵۷ ۲,۹۰۹,۷۶۴ ۵۳
جمع دارایی‌ها ۷,۶۵۸,۲۲۴ ۵,۱۶۵,۴۲۴ ۴۸ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۷,۶۵۸,۲۲۴ ۵,۱۶۵,۴۲۴ ۴۸