مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت پلي اکريل ايران - نماد: شپلي
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر پيگيري اخذ مجوز عرضه محصولات شرکت در بورس کالا به استحضار می رساند در راستاي تحقق وعده هاي هيئت مديره شرکت به پيوست، مجوز عرضه نخ و الياف پلي استر و الياف اکريليک تقديم سهامداران و پرسنل محترم مي گردد و
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.