icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
مخابرات ايران
سرمایه ثبت شده:
60,000,000
نماد:
اخابر
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
642001
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره مخابرات ايران

1. 1-ترازنامه‎هاي تلفيقي گروه و شرکت مخابرات ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2 -به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 4 و 6، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3 -دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداختهاي جاري و سرمايه اي شرکت اصلي (مندرج در يادداشتهاي توضيحي 5 ،7 و 12 صورتهاي مالي) حداقل شامل مبلغ 954ر2 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي مي باشد که از اين بابت صرفا مبلغ 575 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول درصورتهاي مالي گزارش گرديده است. همچنين مبلغ 356 ميليارد ريال توسط تعدادي از مناطق مخابرات استانها بابت حق بيمه خدمات نگهداري شبکه ارتباطات سيار ايران براي سالهاي 1383 تا 1389 به سازمان تامين اجتماعي پرداخت و به حسابهاي دريافتني منظور گرديده که از اين بابت و نيز بابت حق بيمه متعلقه سالهاي 1390 تا پايان دوره مياني مورد گزارش، ذخاير لازم در صورتهاي مالي منظور نشده است. مضافا محاسبات اکچوئري در مورد تعهدات آتي صندوق بازنشستگان تلفن سابق (يادداشت توضيحي 14-1-5-1 صورتهاي مالي) و مزاياي پرداختني (نقدي و غيرنقدي) به کليه بازنشستگان، انجام نشده و ذخائر مورد نياز برآورد و در حسابها منظور نگرديده است. تعديل صورتهاي مالي در ارتباط با موارد بالا ضروري است، ليکن تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي باشد.
4. 4- سرفصل دريافتني هاي تجاري (يادداشت توضيحي 5-1-1 صورتهاي مالي ) شامل مبلغ 320 ميليارد ريال پرداختي در سال 1395 به سازمان فناوري اطلاعات ايران بابت بخشي از صورتحسابهاي مربوط به اجارهIP آدرس مي باشد که بدليل اختلافات فيمابين، بابت رقم مزبور و نيز مبلغ 134ر1 ميليارد ريال تتمه مبلغ صورتحسابها، ذخيره اي در دفاتر و صورتهاي مالي شرکت منظور نگرديده است.تعيين آثار احتمالي موضوع فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر ميسر نبوده و موکول به حل و فصل اختلافات فيمابين و ارايه نتايج مربوط مي باشد.
5. 5 -ماليات عملکرد سالهاي قبل شرکت اصلي (برخي مناطق مخابرات استانها و مرکز) طبق برگهاي تشخيص، قطعي و آراء هيئت هاي حل اختلاف مالياتي، جمعا به مبلغ 197ر1ميليارد ريال بيش از ذخيره منعکس در صورتهاي مالي مي باشد.همچنين بابت ماليات ارزش افزوده، حقوق و تکليفي سنوات قبل برخي مناطق و مرکز، طبق برگ هاي تشخيص، قطعي و اجرايي صادره توسط ادارات امور مالياتي (شامل ماليات بر ارزش افزوده احتسابي بابت اموال منقول انتقالي ناشي از ادغام شرکتهاي مخابرات استانها از تاريخ 1/7/1397 در شرکت مخابرات ايران، طبق برگهاي مطالبه و قطعي ارزش افزوده 3 ماهه دوم سال 1395 برخي مناطق) به ترتيب مبالغ 762ر1 ميليارد ريال ، 176 ميليارد ريال و 160 ميليارد ريال مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخيره اي بابت آن در صورتهاي مالي منظور نشده است. با توجه به مراتب بالا و سوابق مالياتي شرکت، تعديل صورتهاي مالي و ايجاد ذخيره اضافي ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان ماليات پرداختني از اين بابت موکول به تکميل رسيدگي هاي مسئولين مالياتي و صدور آراء قطعي مي باشد.
6. 6 -صورت تطبيق حسابهاي فيمابين شرکت اصلي با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، سازمان فناوري اطلاعات ايران و شرکتهاي ارتباطات زيرساخت و خدمات ارتباطي ايرانسل تا تاريخ اين گزارش به اين سازمان ارائه نشده است، لذا تعيين آثار تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي، به دليل نبود اطلاعات کافي امکانپذير نمي باشد.

7. 7-براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج دربندهاي 3 و 5 و همچنين به استثناي اثر تعديلاتي که احتمالا درصورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 4 و 6 ضرورت مي يافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. 8-موضوع ابهام مربوط به نامشخص بودن نتيجه دعوي شرکت توسعه اعتماد مبين (سهامدار عمده شرکت مخابرات ايران) در مراجع قضايي در رابطه با مبلغ 333ر4 ميليارد ريال مطالبات از دولت بابت ذخيره مرخصي، ماليات و... مربوط به سالهاي قبل از 1387 و همچنين مبلغ 685ر4 ميليارد ريال تفاوت حق السهم مورد ادعاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از درآمد خدمات سال1388 شرکتهاي گروه مخابرات ايران (که مبلغ 155ر4 ميليارد ريال آن توسط شرکت ارتباطات سيار ايران پرداخت و در سال 1395 به حسابهاي سود و زيان جاري وسنواتي منظور شده و مبلغ 529 ميلياردريال نيز توسط شرکت مخابرات ايران پرداخت گرديده است)، و نيز مبلغ 036ر12 ميليارد ريال ادعاي آن سازمان بابت حق‎السهم از درآمد 8 ماهه سال اول صدور پروانه فعاليت (29/4/1387 تا 29/12/1387 ) و حق استفاده از فرکانس سالهاي1380تا1387در يادداشتهاي توضيحي 3-4-1-5 و 2-1-1-5 صورتهاي مالي توصيف گرديده است.
9. 9-موضوع اختلاف نظر فيمابين شرکت ارتباطات سيار ايران و معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور در مورد ادعاي مبلغ 000ر3 ميليارد ريال تعهدات سود تکليفي مندرج در قانون بودجه سال 1387 کل کشور که منجر به برداشت مبلغ 932 ميليارد ريال از حسابهاي آن شرکت در سال 1395 و پرداخت مبلغ 250ر1 ميليارد ريال ديگر بطور علي الحساب بموجب صورتجلسه مورخ 5/12/1396 فيمابين گرديده و تماما به حساب بدهکاري دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) منظور شده، در يادداشت توضيحي 3-4-1-5 صورتهاي مالي تشريح گرديده است. طبق صورتجلسه مذکور، مقرر شده موضوع مورد اختلاف تا پايان شهريور سال 1397 تعيين تکليف گردد، ليکن طبق اظهار مسئولين شرکت تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
10. 10-همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1-28 صورتهاي مالي منعکس است، هيات عمومي ديوان عدالت اداري تعدادي از مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات عمدتا در خصوص مبالغ وضع و دريافت شده تحت عناوين آبونمان، رندآپ و حداقل کارکرد خطوط تلفن ثابت را از تاريخ تصويب ابطال کرده است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با توجه به اختيار قانوني مصرح در بند "ج" ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين شرکت، اقداماتي را جهت بررسي مجدد اين موضوع در ديوان عدالت اداري انجام داده اند و نهايتا با دستور رياست محترم قوه قضاييه، موضوع جهت بررسي به ديوان عدالت اداري ارجاع شده است، ليکن نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است.
11. 11-دارايي هاي ثابت و موجودي هاي لوازم و قطعات مصرفي شرکت اصلي از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد (يادداشت هاي توضيحي 6 و 12 صورتهاي مالي).

12. 12 -مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.نتيجه گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين سازمان به اين نتيجه رسيده که «ساير اطلاعات» در رابطه با بندهاي 3 و 5" مباني اظهار نظر مشروط" حاوي تحريف با اهميت مي باشد. همچنين در ارتباط با بندهاي 4 و 6" مباني اظهار نظر مشروط"، اين سازمان بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي تواند نتيجه گيري کند که «ساير اطلاعات» حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

13. 13-تعداد211ر3 فقره از املاک شرکت اصلي شامل زمين، ساختمان و تاسيسات فاقد سند مالکيت مي‎باشد.
14. 14-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ماده 10 و بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات) در ارتباط با ارائه صورتجلسات مجامع عمومي عادي و عادي به طور فوق العاده مورخ 23/3/1397 صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت10روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها و افشاي نسخه اي از آن‎ حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت و افشاي به موقع صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1396 و مياندوره اي 6 ماهه ‎حسابرسي شده شرکتهاي مديريت سامان سازه‎غدير و کاراشاب (شرکتهاي فرعي)، رعايت نشده است.

13آذر1397
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Mahmoud Shali [Sign] 1397/09/15 21:11:36
مدير ارشد سازمان حسابرسي Norouz Dadashzadeh [Sign] 1397/09/15 21:13:16
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Mousa Bozorg Asl [Sign] 1397/09/15 21:19:59