مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - نماد: غشهداب
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/23 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 750,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,040,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 290,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/12/08 لغایت تاریخ 1397/02/07  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
1238304646205سپهاحمدآباد مشهد
 
امضا کنندگان: [ Ehsan Manoochehri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد