icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بانک ايران زمين
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
وزمين( زمين )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
571901
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرح واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(حسابرسی نشده)
واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
(حسابرسی شده)
درصد
تغییرات
واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(حسابرسی شده)
سریال
نشانه
دوره
دوره (روز)
دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سال مالی منتهی به
حسابرسی نشده
واقعی
سود (زیان) خالص
درآمدها
درآمدهای مشاع
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی ۳,۵۶۴,۱۲۳ ۳,۶۸۶,۲۴۰ (۳) ۴,۷۸۷,۳۴۲
سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها ۱۴,۴۳۶,۷۳۱ ۱۳,۱۱۳,۱۱۳ ۱۰ ۱۸,۳۸۷,۷۲۷
جمع درآمدهای مشاع ۱۸,۰۰۰,۸۵۴ ۱۶,۷۹۹,۳۵۳ ۷ ۲۳,۱۷۵,۰۶۹
سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری (۳۴,۳۳۹,۴۹۲) (۲۴,۵۸۶,۱۸۰) ۴۰ (۳۶,۷۸۸,۴۴۱)
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۰ ۰ -- ۰
سهم سود سپرده‌گذاران (۳۴,۳۳۹,۴۹۲) (۲۴,۵۸۶,۱۸۰) ۴۰ (۳۶,۷۸۸,۴۴۱)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (۱۶,۳۳۸,۶۳۸) (۷,۷۸۶,۸۲۷) ۱۱۰ (۱۳,۶۱۳,۳۷۲)
درآمدهای غیرمشاع
سود و وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع ۰ ۰ -- ۰
درآمد کارمزد ۳۱۷,۲۰۲ ۲۶۱,۸۷۷ ۲۱ ۳۶۹,۴۳۲
نتیجه مبادلات ارزی ۰ ۰ -- ۰
سایر درآمدها ۳۱۰,۷۸۸ ۹,۲۷۴,۲۵۰ (۹۷) ۱۰,۴۷۲,۷۳۴
جمع درآمدهای غیرمشاع ۶۲۷,۹۹۰ ۹,۵۳۶,۱۲۷ (۹۳) ۱۰,۸۴۲,۱۶۶
جمع درآمدها (۱۵,۷۱۰,۶۴۸) ۱,۷۴۹,۳۰۰ -- (۲,۷۷۱,۲۰۶)
هزینه‌ها
هزینه‌های کارکنان (۱,۵۳۰,۱۵۷) (۱,۲۴۰,۵۸۰) ۲۳ (۱,۹۰۸,۲۳۰)
سایر هزینه‌های اجرایی (۹۸۸,۲۶۲) (۷۸۶,۴۸۲) ۲۶ (۱,۵۹۹,۵۱۰)
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول (۲۱۰,۹۷۶) (۴۸۸,۱۶۵) (۵۷) (۳۶۳,۴۴۶)
هزینه‌های مالی (۸,۵۷۶,۷۲۲) (۷,۷۶۳,۲۶۰) ۱۰ (۱۲,۹۶۰,۴۸۱)
هزینه کارمزد (۲۷۵,۲۹۹) (۲۴۰,۷۵۵) ۱۴ (۳۲۷,۲۰۷)
جمع هزینه‌ها (۱۱,۵۸۱,۴۱۶) (۱۰,۵۱۹,۲۴۲) ۱۰ (۱۷,۱۵۸,۸۷۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (۲۷,۲۹۲,۰۶۴) (۸,۷۶۹,۹۴۲) ۲۱۱ (۱۹,۹۳۰,۰۸۰)
مالیات بر درآمد ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم (۲۷,۲۹۲,۰۶۴) (۸,۷۶۹,۹۴۲) ۲۱۱ (۱۹,۹۳۰,۰۸۰)
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) خالص (۲۷,۲۹۲,۰۶۴) (۸,۷۶۹,۹۴۲) ۲۱۱ (۱۹,۹۳۰,۰۸۰)
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) پایه هر سهم ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ -- ۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص (۲۷,۲۹۲,۰۶۴) (۸,۷۶۹,۹۴۲) ۲۱۱ (۱۹,۹۳۰,۰۸۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره (۲۲,۹۰۹,۶۸۴) (۲,۶۱۳,۰۶۲) ۷۷۷ (۲,۶۱۳,۰۶۲)
تعدیلات سنواتی (۶,۰۰۸,۸۰۹) (۳۱,۰۰۷) ۱۹,۲۷۹ (۶,۳۷۵,۳۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل ‌شده (۲۸,۹۱۸,۴۹۳) (۲,۶۴۴,۰۶۹) ۹۹۴ (۸,۹۸۸,۴۱۳)
سود سهام‌ مصوب ۰ ۰ -- ۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته (۲۸,۹۱۸,۴۹۳) (۲,۶۴۴,۰۶۹) ۹۹۴ (۸,۹۸۸,۴۱۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ -- ۰
سود قابل تخصیص (۵۶,۲۱۰,۵۵۷) (۱۱,۴۱۴,۰۱۱) ۳۹۲ (۲۸,۹۱۸,۴۹۳)
انتقال به اندوخته‌ قانوني‌ ۰ ۰ -- ۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) انباشته‌ پايان‌ دوره (۵۶,۲۱۰,۵۵۷) (۱۱,۴۱۴,۰۱۱) ۳۹۲ (۲۸,۹۱۸,۴۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال (۶,۸۲۳) (۲,۱۹۲) ۲۱۱ (۴,۹۸۳)
سرمایه ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰