مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت پتروشيمي داراب - نماد: داراب(شاراب)
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حراج حق تقدم هاي استفاده نشده به استحضار می رساند فرايند حراج حق تقدم هاي استفاده نشده موضوع افزايش سرمايه شرکت از 1.500 ميليارد ريال به 3.486 ميليارد ريال در سال 96 نظر به آنکه حراج حق تقدم استفاده نشده نيازمند تامين منابع مالي توسط متعهد اصلي مي باشد و تا سال جاري برنامه موفقيت آميزي جهت تامين منابع اجرا نشده بود حراج حق تقدم هاي مذکور انجام نشده است لکن مذاکراتي در سال 1400در اين خصوص انجام گرديده است که مابع مورد نياز يکي ديگر از شرکت هاي گروه را تامين نمود ادامه اجرا منوط به ثبت افزايش سرمايه در آن شرکت جهت تامين منابع مالي خواهد بود
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.