icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد
سرمایه ثبت شده:
330,000
نماد:
قشير
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
384205
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرح واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱
(حسابرسی نشده)
واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
(حسابرسی شده)
درصد
تغییرات
واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(حسابرسی شده)
سریال
نشانه
دوره
دوره (روز)
دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سال مالی منتهی به
حسابرسی نشده
واقعی
سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی ۱۴۴,۲۷۲ ۴۹,۳۳۴ ۱۹۲ ۱,۰۶۴,۱۱۵
بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی (۱۲۸,۴۳۲) (۴۵,۸۳۷) ۱۸۰ (۸۵۹,۶۶۱)
سود (زیان) ناخالص ۱۵,۸۴۰ ۳,۴۹۷ ۳۵۳ ۲۰۴,۴۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی (۱۱,۲۹۰) (۷,۵۶۰) ۴۹ (۷۶,۵۲۴)
سایر درآمدهای عملیاتی ۰ ۳۰ -- ۵۵,۶۴۰
سایر هزینه‌های عملیاتی (۳۰) ۰ -- (۴۶,۳۳۴)
سود (زیان) عملیاتی ۴,۵۲۰ (۴,۰۳۳) -- ۱۳۷,۲۳۶
هزینه‌های مالی (۴,۲۰۰) (۸,۱۰۰) (۴۸) (۵۱,۴۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۱۰۵ ۱۰۴ ۱ ۴۷۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه ۵۰ ۴۶ ۹ ۱۵,۶۴۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات ۴۷۵ (۱۱,۹۸۳) -- ۱۰۱,۹۰۱
مالیات بر درآمد (۱۰۶) ۰ -- (۳۳,۰۱۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم ۳۶۹ (۱۱,۹۸۳) -- ۶۸,۸۸۵
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) خالص ۳۶۹ (۱۱,۹۸۳) -- ۶۸,۸۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی ۰ ۰ -- ۲۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی ۰ ۰ -- (۸۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) پایه هر سهم ۰ ۰ -- ۲۰۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ -- ۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص ۳۶۹ (۱۱,۹۸۳) -- ۶۸,۸۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره (۲۳,۵۶۷) (۹۲,۴۵۲) (۷۵) (۹۲,۴۵۲)
تعدیلات سنواتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل ‌شده (۲۳,۵۶۷) (۹۲,۴۵۲) (۷۵) (۹۲,۴۵۲)
سود سهام‌ مصوب ۰ ۰ -- ۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته (۲۳,۵۶۷) (۹۲,۴۵۲) (۷۵) (۹۲,۴۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ -- ۰
سود قابل تخصیص (۲۳,۱۹۸) (۱۰۴,۴۳۵) (۷۸) (۲۳,۵۶۷)
انتقال به اندوخته‌ قانوني‌ ۰ ۰ -- ۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) انباشته‌ پايان‌ دوره (۲۳,۱۹۸) (۱۰۴,۴۳۵) (۷۸) (۲۳,۵۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۱ (۳۶) -- ۲۰۹
سرمایه ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۰ ۳۳۰,۰۰۰