icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
محصولات کاغذي لطيف
سرمایه ثبت شده:
200,000
نماد:
تاپيکو13
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره محصولات کاغذي لطيف

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت محصولات کاغذي لطيف (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 10 و 11، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استانداردهاي بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند .

3. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري شرکت اصلي جمعا شامل مبلغ 8/381ميليارد ريال مانده هاي راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد که جهت مطالبات مزبور جمعا مبلغ 4/23ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده و همچنين شامل مبلغ 7/276ميليارد ريال اسناد دريافتني سررسيد گذشته و واخواست شده نزد صندوق گروه مي باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات فوق الذکر به نتيجه موثري نرسيده است. با توجه به موارد فوق، قابليت بازيافت کامل مطالبات مزبور محرز نمي باشد. تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضرورت داشته، ليکن تعيين ميزان تعديلات لازم به دليل فقدان شواهد کافي در حال حاضر ميسر نگرديده است.
4. به شرح يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي در سنوات قبل، زمين و ساختمان 10 واحدي پروژه ستارخان به مبلغ 45 ميليارد ريال به آقاي دادلويي فروخته شده است که عليرغم تحويل ملک فروخته شده و تحويل اسناد مالکيت آن، بهاي تمام شده ملک مزبور به مبلغ 28 ميليارد ريال از دفاتر قانوني خارج نشده و تعديلات لازم نيز در حسابها صورت نپذيرفته است. در شرايط حاضر به دليل عدم دسترسي به مستندات لازم از جمله انتقال قانوني املاک مزبور و تسويه حساب نهايي تعيين آثار مالي ناشي از موارد فوق براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
5. سرفصل دارايي هاي نگهداري شده براي فروش موضوع يادداشت توضيحي 7، شامل مبلغ 8.7 ميليارد ريال بهاي 4 قطعه زمين که در ازاي مانده مطالبات در سنوات قبل از مشتريان دريافت شده و نيز ساختمان آزادي (دفتر مرکزي سابق) مي باشد که تاکنون بلاتکليف بوده و وضعيت تکميل فرآيند فروش آنها نامشخص مي باشد. لذا شرايط مندرج در استانداردهاي حسابداري بعنوان دارايي نگهداري شده براي فروش را ندارد. در صورت تعديل حسابها از اين بابت سرفصل دارايي هاي جاري و غيرجاري به ميزان مبلغ مذکور به ترتيب کاهش و افزايش مي يابد.
6. رسيدگي هاي به عمل آمده در خصوص وضعيت ماليات عملکرد شرکت در سنوات قبل مبين موارد زير مي باشد: 1-6- از بابت ماليات عملکرد سال 1394 شرکت اصلي مبلغ 18.8 ميليارد ريال برگ تشخيص به شرکت اعلام گرديده که مبلغ 4.5 ميليارد ريال آن پرداخت و از بابت الباقي به دليل اعتراض ذخيره اي در حسابها منظور نشده است و از بابت عملکرد سال 1395 و دوره مالي مورد گزارش به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها انعکاس نيافته است. 2-6- به موجب يادداشت 3-6 مبلغ 7.3 ميليارد ريال پرداختي شرکت اصلي به سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملکرد سالهاي 1392 و 1393، جريمه ماده 169 عملکرد سال 1391، جريمه ماليات حقوق سال 1392 و ماليات ارزش افزوده سال 1394 تحت عنوان پيش پرداخت در حسابها منظور شده است. 3-6- از بابت عملکرد سال 1394 شرکت فرعي حرير خوزستان به موجب برگ تشخيص صادره مبلغ 21 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده که مورد اعتراض قرار گرفته است و بابت ماليات عملکرد سال 1395 شرکت مذکور بر مبناي سود ابرازي ذخيره در حسابها منظور شده و بابت عملکرد دوره مياني مورد گزارش نيز به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها شناسايي نشده است. با عنايت به مراتب فوق و سوابق مالياتي گروه، تعديل حسابها ضروري است ليکن تعيين آثار آن منوط به صدور راي توسط مقامات مالياتي مي باشد.
7. از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1390 الي 1394 شرکت اصلي مبلغ 220 ميليارد ريال (شامل مبلغ 139.3 ميليارد ريال جرائم) مطالبه شده است که مورد اعتراض قرار گرفته است. شرکت مدعي است بدهي مذکور پس از اعتراض کاهش يافته و مبلغ 42.4 ميليارد ريال تعيين شده است که از اين بابت راي سازمان امور مالياتي به اين موسسه ارائه نشده و هرچند از بابت اين مبلغ نيز ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. همچنين طبق اوراق قطعي ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1387 الي 1391 شرکت فرعي حرير خوزستان مبلغ 66.2 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده (شامل مبلغ 43.9 ميليارد ريال جرائم) که به دليل اعتراض شرکت از بابت مبلغ جريمه ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با عنايت به مراتب فوق تعديل حسابها از بابت موارد مطروحه ضروري است ليکن ميزان آن منوط به ارائه نظر مسئولين ذيربط مي باشد.
8. به موجب برگ اعلام بدهي سازمان تامين اجتماعي، شرکت اصلي بابت مبالغ مشمول بيمه سالهاي 1390 الي 1393 جمعا مبلغ 81.5 ميليارد ريال حق بيمه تامين اجتماعي مطالبه شده که به دليل اعتراض شرکت ذخيره اي در حسابها شناسايي نشده و مبلغ 3.2 ميليارد ريال اقساط پرداختي بدهي مذکور در سرفصل پيش پرداخت منظور شده است. با عنايت به مراتب فوق تعديل حسابها از بابت موارد مطروحه ضروري است، ليکن ميزان بدهي شرکت از اين بابت منوط به اعلام نظر نهايي سازمان تامين اجتماعي مي باشد.
9. سرفصل سرمايه گذاريهاي بلندمدت و دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري در شرکت اصلي موضوع يادداشتهاي 4 و 8 صورتهاي مالي شامل مبلغ 188.1 ميليارد ريال سرمايه گذاري در سهام و مبلغ 285 ميليارد ريال مطالبات از شرکت فرعي حرير خوزستان مي باشد. در اين رابطه هرچند طبق استانداردهاي گزارشگري سرمايه گذاري و مطالبات مزبور در صورتهاي مالي تلفيقي حذف شده است، ليکن با توجه به زيان انباشته و وضعيت مالي شرکت فرعي مذکور، در رعايت استانداردهاي حسابداري بابت کاهش ارزش بازيافتني سرمايه گذاري و مطالبات از شرکت ياد شده، احتساب ذخيره در صورتهاي مالي شرکت اصلي ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن منوط به دسترسي به مستندات مربوط به قابليت بازيافت سرمايه گذاري و مطالبات مزبور مي باشد.
10. مستندات لازم در خصوص مباني محاسبه مبلغ 34.9 ميليارد ريال هزينه مالي شرکت اصلي بابت جرائم ديرکرد تسهيلات ارزي بانک رفاه (موضوع يادداشت 14 صورتهاي مالي) در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. مضافا مانده بدهي تسهيلات بانکي ملي هفت تير راکد مي باشد که با توجه به عدم ارائه مدارک و اطلاعات کافي از جمله مانده تسهيلات مورد تاييد بانک در تاريخ ترازنامه مورد گزارش اثبات صحت بدهيهاي مذکور براي اين موسسه ميسر نگرديده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور منوط به دسترسي به مستندات لازم مي باشد.
11. با توجه به انجام معاملات عمده في مابين شرکت فرعي حرير خوزستان با شرکت اصلي و صنايع کاغذ پارس، صورت تطبيق مانده حسابهاي في مابين با شرکتهاي ياد شده تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نگرديده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي بررسي اجمالي، صحت مانده مربوط به شرکتهاي مزبور را اثبات نمايد. تعيين آثار احتمالي که در صورت دريافت صورت تطبيقهاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

12. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 9 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 10 و 11 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

13. سرفصل سرمايه گذاريهاي بلندمدت به شرح يادداشت توضيحي 1-8 صورتهاي مالي، شامل سرمايه گذاري در سهام شرکت فني مهندسي آريا لطيف (60 درصد متعلق به شرکت اصلي و 40 درصد متعلق به شرکت فرعي حرير خوزستان) مي باشد. شرکت مذکور فاقد فعاليت عملياتي بوده و به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 28/06/1388 منحل اعلام گرديده است. نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

14. زيان انباشته شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه حدودا معادل 93 درصد سرمايه آن است. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد. همچنين بدهي هاي جاري شرکت بيش از دارايي هاي جاري آن مي باشد.

14آذر1396
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Abdol Hossein Farzan [Sign] 1396/11/16 10:07:57
شريک موسسه دايا رهيافت Khosro Vasheghani Farahani [Sign]8008691396/11/16 10:12:18
مدير موسسه دايا رهيافت Mehdi Savadloo [Sign]8004011396/11/16 10:17:00