مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ويتانا - نماد: غويتا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/03/01  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/03/01 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
صنايع غذايي شهدين گام صنايع غذايي شهدين گام 183510فاقد نمایندهمحمد رضا فخرالديني0051289474عضو هیئت مدیرهموظفديپلم
پخش و توزيع ويتاناپخش و توزيع ويتانا211667فاقد نمایندهرضا صحرايي2708725718عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
مصطفي صنعتکار خالقيمصطفي صنعتکار خالقي0055946666فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
محمد مهدي صاحبقرانيمحمد مهدي صاحبقراني0050128299فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
توسعه تجارت شهدين گامتوسعه تجارت شهدين گام14005809700فاقد نمایندهامين نکويان1582297665عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد رضا فخرالديني