مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کشت و دام قيام اصفهان - نماد: زقيام

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/02/02  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/04/26 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا (سهامي خاص)شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا (سهامي خاص)10340058917جلال تيموريجلال تيموري1287223532عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان(سهامي خاص)شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان(سهامي خاص)14005291651علي الله وکيل جزيعلي الله وکيل جزي5110103267عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت ره نگار خاورميانه پارس(سهامي خاص)شرکت ره نگار خاورميانه پارس(سهامي خاص)10320823609داود اکبري چالشتريحسين خوش اخلاق1141239612عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميبنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920خليل اله مهرابيخليل اله مهرابي6569925350رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس(سهامي خاص)شرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس(سهامي خاص)10760094603محسن مرتهبمحسن مرتهب1286904803نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محسن مرتهب