icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
سرمایه ثبت شده:
43,500,000
نماد:
تاپيکو
سرمایه ثبت نشده:
38,000,000
کد صنعت (ISIC):
241194
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/02/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

1. صورتهاي مالي‌ تلفيقي‌گروه‌ و شرکت‌ سرمايه‌گذاري‌ نفت و گاز و پتروشيمي ‌تأمين (سهامي‌عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 آبان‌‌ 1396 و صورت‎هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‎هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات‌مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‎هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت‏هاي‌ مندرج در‌بندهاي 3 الي 5 زير، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي‌اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‎هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. حسابهاي دريافتني‌ تجاري وغير تجاري و پيش‌پرداختهاي شرکتهاي فرعي (يادداشت‏هاي توضيحي 5 و 7صورت‎هاي مالي) شامل مبلغ 408ر3 ميليارد‏ريال اقلام راکد و سنواتي مي‏باشد که علي‌رغم پي‌گيريهاي انجام شده تاکنون تسويه نگرديده است، لذا حصول اطمينان از قابليت بازيافت کامل اين اقلام و عدم لزوم احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول دراين‌خصوص، براي اين سازمان مقدور نگرديده است.
4. مطالبات سنواتي، ذخيره مالياتي و مغايرت نامساعد طبق صورت تطبيق تهيه شده توسط شرکتهاي وابسته با ساير شرکتها به ترتيب شامل مبالغ 090ر1 ميليارد ريال، 522 ميليارد ريال و 268ر3 ميليارد‏ريال (معادل سهم شرکت اصلي از شرکتهاي وابسته) مي‎باشد. به‏دليل فقدان اطلاعات و شواهد لازم درخصوص مراتب فوق تعيين آثار مالي احتمالي مورد لزوم بر صورت‎هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نمي‏باشد.
5. سرمايه‌گذاريها (به شرح يادداشت توضيحي 6-9) شامل 5/8 درصد سرمايه‎گذاري در سهام شرکت هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس به بهاي تمام شده 907ر46 ميليارد ريال مي‎باشد که مبلغ 456ر26 ميليارد‏ريال نسبت به قيمت بازار آن در تاريخ ترازنامه، بيشتر مي‎باشد. در اين راستا ارزش ذاتي و بنيادي سهام با سه سناريو توسط ارزياب برون سازماني تهيه شده، ليکن بدليل عدم دسترسي به شواهد قابل اتکا در خصوص ضرايب اعمال شده در مدل قيمت‎گذاري سهام بعنوان مباني پذيرفته شده و قابل توجيه در بازار سهام ايران، تعيين آثار احتمالي از اين بابت در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان پذير نمي‎باشد.
6. صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي هلدينگ سلولزي تأمين‎گستر نوين، پتروسينا و توسعه نفت و گاز آريا با جمع دارائيها و درآمد‎ها به ترتيب به مبالغ 500ر4 ميليارد ريال و 727ر2 ميليارد ريال براساس اطلاعات پايان سال مالي قبل مبناي تلفيق قرار گرفته است. همچنين به دليل عدم تهيه صورت‎هاي مالي مياندوره‎اي توسط شرکتهاي نفت ستاره خليج فارس، پتروشيمي ايلام، لاستيک يزد، پتروشيمي مرجان و مبنا قرار گرفتن اطلاعات ميان‎دوره‏اي بررسي اجمالي نشده پتروشيمي مرواريد، تعيين ميزان آثار مالي سهم گروه از خالص دارائيهاي شرکتهاي وابسته امکان پذير نمي‎باشد.
7. اقلام مقايسه‎اي دوره‎هاي مالي مشابه مربوط به صورت‎هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي و شرکت اصلي ارايه و افشا نشده است.

8. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند‎هاي6 و 7 و همچنين به‏استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي3 الي 5، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‎گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين ( سهامي عام) ازتمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق‎استانداردهاي حسابداري باشد،برخورد نکرده است.

9. به شرح يادداشت‎هاي توضيحي 4-36، 5-36و 3-1-9 صورت‎هاي مالي، وزارت نفت بابت مابه‎التفاوت نرخ علي‎الحساب و قطعي بهاي گاز (خوراک) از شرکت‎هاي فرعي (مبلغ 552ر2 ميليارد ريال) و وابسته ( حداقل مبلغ 742 ميليارد ريال ) مطالبه نموده است که مورد اعتراض شرکت‎هاي مذکور قرار گرفته و نتايج آن موکول به نهايي شدن توافق‎هاي في‎مابين در آينده مي‎باشد. نتيجه‎گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مالي مورد گزارش در مهلت‏هاي مقرر (شامل دستورالعمل اجرائي، پذيرش اوراق بهادار و اساسنامه نمونه بورس) به شرح ذيل مي‌باشد: شماره مادهموارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: بند 1 و 2 ماده 7افشاء صورت‎هاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت‌مديره به مجمع عمومي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع. بند 4 ماده 7ارائه صورت‎هاي مالي تلفيقي ميان‌دوره‌اي حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه شرکت اصلي. بند 5 ماده 7افشاء صورت‎هاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر 90 روز بعد از پايان سال مالي. بند 10 ماده 7افشاء اطلاعات پرتقوي سرمايه‎گذاري شرکتهاي فرعي که فعاليت اصلي آنها سرمايه‎گذاري در اوراق بهادار است که مقاطع 3، 6، و 9 ماهه حداکثر 30 روز پس از پايان سه ماهه و افشاء صورت‎هاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي فرعي. ماده 9افشاء فوري تصميمات مجمع عمومي حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاريخ مجمع. ماده 10و 18عدم تهيه و ارائه گزارش تفسيري مديريت 6 ماهه. ماده 13افشاء فوري اطلاعات تغيير در ترکيب هيئت مديره و مديرعامل ناشر. دستورالعمل‎پذيرش اوراق بهادار: ماده 11درصد سهام شناور شرکت حداقل به‎ميزان 10 درصد. اساسنامه نمونه بورس: ماده 27حداقل يک عضو هيأت مديره غيرموظف با دانش و تحصيلات مالي
11. الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص تهيه گزارش ارزيابي ريسک، شرح وظايف پست‌هاي سازماني، اتخاذ مکانيزم‎هايي براي ارزيابي اثربخشي حسابرسي داخلي توسط کميته‎هاي حسابرسي گروه، تعيين رئيس کميته حسابرسي از اعضاي مستقل يا غيرموظف مالي که در 2 سال گذشته رابطه استخدامي با شرکتهاي گروه نداشته باشد، توجه کافي کميته حسابرسي به وظايف مندرج در فعاليتهاي کنترلي کميته حسابرسي، رعايت نگرديده است.

12اسفند1396
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Asghar Hasanpour [Sign] 1396/12/26 19:08:39
مدير ارشد سازمان حسابرسي Majid Mehrabi Jirhandeh [Sign] 1396/12/27 08:43:01
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Morteza Asadi [Sign] 1396/12/27 09:20:38