مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت پتروشيمي اروميه - نماد: شاروم
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 658292در تاریخ 1399/05/05 به استحضار می رساند در خصوص معافيت مالياتي ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم به پيوست توضيحات مربوطه ارائه مي گردد.