مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شيشه سازي مينا - نماد: کمينا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/30 درمحل شرکت واقع در کيلومتر 4 جاده مخصوص کرج، بلوار شيشه مينا، روبروي شهرک فرهنگيان، شرکت شيشه سازي مينا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29
توضیحات:
...........
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد