icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
بانک سرمايه
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
سمايه
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
571905
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی  6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره بانک سرمايه

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و بانک سرمايه (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد گروه و بانک براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 64 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره بانک است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 7، 1-8 الي 4-8، 9 و 4-10 بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. سرفصل مطالبات از بانکها و موسسات اعتباري به شرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي شامل مبلغ 3.563 ميليارد ريال مطالبات راکد سنواتي از موسسه مالي و اعتباري مولي الموحدين مي باشد که تحصيل و نگهداشت آن تا کنون عايدي خاصي براي بانک در پي نداشته است. شايان ذکر است به موجب صورتجلسات فيمابين بانک و موسسه به شماره 17960/94 مورخ 27/3/ 1394 و 24/6/1394 مقرر شده بود مانده مطالبات از موسسه مذکور در ازاي دريافت سهام مگا پارس و تحصيل املاک نخجوان و مينا به شماره پلاک هاي ثبتي 1/581 و 9313/8 به قيمتهاي روز کارشناسي تا سقف مطالبات بانک تسويه شود و کليه پيگيري هاي حقوقي بانک سرمايه نيز متوقف گردد، اما مفاد صورتجلسات حداقل در بانک عملياتي نشده است. شايان ذکر است موضوع توسط شرکت تعاوني مولي الموحدين به داوري ارجاع گرديد و داور در تاريخ 25/01/1395 راي به الزام تعاوني مولي الموحدين و بانک سرمايه به حضور در دفترخانه اسناد رسمي در جهت انتقال رسمي يک قطعه زمين به پلاک ثبتي 1/581 با اعيان احداثي در آن (پروژه نخجوان) به نام بانک سرمايه همزمان با معرفي و انتقال املاک تمليکي بانک به ميزان مازاد ارزيابي ملک نخجوان بر اساس نظريه هيات کارشناسي و همچنين استرداد دعاوي مطروحه در شعبات 13 و 26 دادگاه عمومي و حقوقي و استرداد 9 طغري چک نزد بانک سرمايه داده است که اجرائيه در تاريخ 15/07/1396 و اصلاحي آن در تاريخ 18/07/1396صادر شده و بانک طي نامه شماره 31613/98 مورخ 22/04/1398 خطاب به رياست اجراي احکام شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران آمادگي خود را جهت استرداد 9 طغري چکهاي موضوع راي داوري در قبال انتقال رسمي ملک نخجوان بصورت همزمان در دفتر اسناد رسمي اعلام کرده که موضوع در حال پيگيري است. نظر به مراتب مذکور تعديل حسابها از اين بابت ضروري است ليکن تعيين دقيق تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در شرايط موجود ميسر نمي باشد.
4. سرفصل مطالبات بانک از شرکتهاي فرعي به شرح يادداشت توضيحي 1-13 صورتهاي مالي شامل مبلغ 1.000 ميليارد ريال منظور شده به حساب شرکت توسعه ساختمان سرمايه از بابت گواهي سپرده گذاري موسسه اعتباري آرمان (بدرتوس) مي باشد که طي سنوات قبل در ازاي تسويه تسهيلات اعطايي، دريافت شده و طي سال 1395 شرکت توسعه ساختمان سرمايه به نمايندگي از بانک، اوراق سپرده مذکور را طي قرارداد شماره 1804/570/95/1 مورخ 24/6/1395 به خانم فاطمه کلاه دوزان به قيمت توافقي 1.200 ميليارد ريال به همراه 330 ميليارد ريال در قبال تمامي شش دانگ عرصه و اعيان و کليه حقوق و منافع يک قطعه زمين واقع در اصفهان واگذار و در ازاي آن سند مالکيت ملک مزبور به نام شرکت توسعه ساختمان سرمايه (به بهاي تمام شده مبلغ 1,530 ميليارد ريال) انتقال يافته است. اين در حالي است که قطعه زمين ياد شده مجددا در تاريخ 20/03/1397 توسط هيئت کارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ 138 ميليارد ريال (به تقويم شهريور ماه 1395) ارزيابي شده است. از اين بابت بانک مبلغ 1.000 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور کرده است. در تاريخ 27/3/1397 بانک و شرکت توسعه ساختمان سرمايه دادخواستي با موضوع کلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع، سوء استفاده و تقلب از امتيازات و خيانت در امانت عليه مديران سابق بانک و شرکت توسعه ساختمان سرمايه، کارشناسان مسئول ارزيابي ملک آبشار سوم و خانم فاطمه کلاهدوزان و افراد منتسب به ايشان به شعبه يکم بازپرسي دادسراي جرايم پولي و بانکي تقديم کرده که پيگيري هاي لازم در حال انجام است. نظر به مراتب مذکور تعديل حسابها از اين بابت ضروري است ليکن تعيين دقيق تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در شرايط موجود ميسر نمي باشد.
5. تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک بر اساس بخشنامه شماره 92847/98 مورخ 22/03/1398 بانک مرکزي انجام نشده است. شايان ذکر است طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز از نرخي براي تسعير استفاده مي شود که جريان هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه گردد. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. سرفصل سپرده هاي موقت مشتريان به شرح يادداشت توضيحي 1-3-21 صورتهاي مالي شامل مبلغ 2.526 ميليارد ريال مربوط به ضمانت نامه هاي صادره توسط بانک مي باشد که به طرفيت بدهکاران ضمانت نامه هاي پرداخت شده و سپرده نقدي ضمانت نامه ها در حسابها منظور شده است. در اين خصوص، ذينفعان ضمانت نامه ها، ضبط و وصول مبلغ ضمانت نامه ها را از بانک درخواست کرده اند، ليکن بانک به دليل اينکه بابت ضمانت نامه هاي مذکور دستور عدم پرداخت از دادسراي عمومي و انقلاب (جرايم پولي و بانکي) تهران صادر شده است، از پرداخت وجوه ضمانت نامه ها خودداري کرده است، ضمن اينکه سرمايه گذاريهاي بانک در سهام شرکتهاي بورسي و تامين سرمايه و اموال شرکتهاي صرافي سرمايه، تجارت الکترونيک سرمايه و توسعه ساختماني سرمايه، هريک به مبلغ 151 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-1-12 صورتهاي مالي توسط اجراي احکام دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران از اين بابت توقيف شده است. افزون بر اين، شرکت فولاد خوزستان ذينفع دو فقره اعتبارات اسنادي گشايش شده و دوازده فقره ضمانت نامه هاي صادره به ترتيب به مبلغ 400 و 1.190 ميليارد ريال جمعا به مبلغ 1.590 ميليارد ريال نزد مراجع قضايي اقامه دعوي نموده که آراي صادره حاکي از محکوميت بانک به پرداخت اصل وجه، خسارت تاخير و هزينه هاي دادرسي و حق الوکاله مي باشد. بر اساس احکام اجرايي صادره براي تامين خواسته، سه رقبه ملک بانک شامل ملک صبا واقع در خيابان قيطريه به شماره پلاک 12/1772، ملک شعبه کريمخان واقع در خيابان ماهشهر به شماره پلاک 404/6933 و پلاکهاي 307 و 308 فرعي از 3335 واقع در خيابان فرشته جمعا به ارزش کارشناسي 940 ميليارد ريال تعيين شده است، در صورتي که بهاي تمام شده املاک ياد شده در دفاتر بانک بالغ بر 3.199 ميليارد ريال مي باشد. با اين حال، نحوه تامين مابه التفاوت مانده بدهي و ارزش اموال غير منقول به مبلغ 650 ميليارد ريال مشخص نمي باشد. نظر به مراتب مزبور، اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي متصور مي باشد، ليکن بدليل نبود دسترسي به اطلاعات مورد نياز، تعيين دقيق تعديلات مورد لزوم در حال حاضر امکان پذير نمي باشد.
7. سرفصل هاي تسهيلات اعطايي، سرمايه گذاري ها و مطالبات از شرکت هاي فرعي و وابسته موضوع يادداشت هاي توضيحي 9-11، 2-12و 1-13 صورتهاي مالي شامل مانده مطالبات و سرمايه گذاري در شرکت هاي توسعه ساختمان سرمايه و توسعه تجارت پايدار قشم، جمعا به مبلغ 10.799 ميليارد ريال مي باشد. عمده اقلام مذکور سنواتي بوده و بابت آنها 5.521 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. با عنايت به منفي بودن بازده شرکت هاي ياد شده و همچنين فزوني زيان انباشته از سرمايه ثبت شده شرکتها و عدم بازيافت مطالبات از محل دارايي هاي غيرجاري، قابليت بازيافت مانده سرمايه گذاري و مطالبات از شرکت هاي مزبور براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
8. نکات حاصل از رسيدگي به سرفصل سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار به شرح يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي به شرح زير است: 1-8- طي سال 1395، مبلغ 3.770 ميليارد ريال تسهيلات مشارکت مدني با نرخ 18 درصد توسط بانک به شرکت توسعه تجارت پايدار قشم (شرکت فرعي بانک) بدون رعايت ضوابط و سياستهاي اعتباري و سقف مجاز بخشنامه هاي تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط و همچنين بدون تهيه گزارش نحوه نظارت بر مصرف پرداخت شده است. در اين خصوص، نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده به شرح زير است: 1-1-8- در سال 1395، شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم با شرکت امير تجارت هرمس (با مسئوليت محدود) قرارداد مشارکت و سرمايه گذاري براي احداث مجموعه تجاري مسکوني و پارکينگ در بخش 5 اصفهان منعقد کرده است که به موجب آن، آورده شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم 3.000 ميليارد ريال بوده که اقدام به پرداخت مبلغ 2.500 ميليارد ريال با قدر السهم 70 درصد از کل عرصه و اعيان و پيش بيني تقسيم منافع حاصله به مبلغ 3،810 ميليارد ريال نموده است. آورده شرکت امير تجارت هرمس جمعا به مبلغ 1.285 ميليارد ريال شامل يک قطعه زمين به ارزش کارشناسي 970 ميليارد ريال و هزينه صدور پروانه به ارزش 315 ميليارد ريال تعيين شده است. چهار طغري چک جمعا به مبلغ 5.260 ميليارد ريال و سند مالکيت محل احداث پروژه به ارزش کارشناسي 970 ميليارد ريال به عنوان تضمين معامله دريافت شده است. در پيگيريهاي شرکت يک قطعه زمين به متراژ 4.803 متر مربع و به قيمت کارشناسي 1.200 ميليارد ريال به نام شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم انتقال يافته است. اعتبار تضامين دريافت شده با توجه به ساختار مالي شرکت امير تجارت هرمس که در تاريخ 11/8/94 با سرمايه اوليه 10 ميليون ريال تاسيس شده، محرز نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور و عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي، قابليت بازيافت الباقي مبلغ پرداخت شده به مبلغ 1.300 ميليارد ريال و همچنين سود مربوط به سرمايه گذاري مذکور براي اين موسسه محرز نمي باشد. 2-1-8- طي سال 1395، شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم قراردادي با شرکت سرمايه گذاري پديده تجارت سيوان (سهامي خاص) با موضوع مشارکت و سرمايه گذاري در احداث مجتمع تجاري، اداري شاهين واقع در کرج منعقد کرده که آورده شرکت ياد شده ملکي به متراژ 1.100 متر مربع(در رهن بانک اقتصاد نوين) به ارزش 863 ميليارد ريال و پروانه ساخت آن بوده و آورده شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم برابر 1.000 ميليارد ريال با قدرالسهم 60 درصد از کل عرصه و اعيان و تقسيم منافع حاصله تعيين شده و از اين بابت مبلغ 800 ميليارد به شرکت توسعه تجارت سيوان پرداخت شده است. سه طغري چک شخصي آقاي عليرضا نيکويي جمعا به مبلغ 2.767 ميليارد ريال به عنوان تضمين مبلغ قرارداد دريافت شده که از اعتبار آن اطمينان حاصل نشده است. مدارک و مستندات مربوط به سند مالکيت ملک مذکور، پروانه ساخت، ارزش کارشناسي ملک مزبور، توجيه اقتصادي قرارداد و زمانبندي برگشت سرمايه در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و پاسخ تائيديه ارسالي نيز دريافت نشده است. توضيح اينکه با دستور مقام محترم قضايي مبلغ 670 ميليارد ريال سپرده نزد بانک سرمايه متعلق به آقاي محمد قدرت آبادي توقيف شده است که طبق اظهارات مديران بانک در ارتباط با پرونده فوق الاشاره مي باشد. با توجه به مراتب فوق قابليت بازيافت سرمايه گذاري انجام گرفته براي اين موسسه محرز نمي باشد. 2-8- سرفصل مذکور شامل سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري سايه گستر (شرکت تابعه بانک) در دو فقره مشارکت به طرفيت شرکت گروه توسعه صنعتي ماهان (سهامي خاص) به مبلغ 4.450 ميليارد ريال مي باشد که به منظور تکميل پروژه ساختماني 672 واحدي شهيد کشوري و سرمايه گذاري براي تسويه مطالبات اشخاص ثالث از شرکت فولاد ميبد و تامين مواد اوليه و اعمال تغييرات لازم در خط توليد کارخانه شرکت مذکور با هدف تبديل محصول توليدي کارخانه از چدن به فرومنگنز منعقد گرديده است. در اجراي قراردادهاي مذکور، صرفا مبلغ 800 ميليارد ريال توسط شرکت پرداخت گرديده، اما پرداخت مابقي چکهاي تحويلي به مبلغ 3.650 ميليارد ريال متوقف شده است. تضمين بازپرداخت اصل و سود سرمايه گذاري فوق، وکالت نامه جامع و تام الاختيار رسمي براي بيش از 7 ميليون متر مربع از اراضي واقع در ياقوت آباد اصفهان بوده که متعاقبا شرکت عزل گرديده است. در اين خصوص، پاسخ تائيديه ارسالي براي شرکت گروه توسعه صنعتي ماهان دريافت نشده و اقدامات حقوقي از طريق شرکت در دادسراي پولي و بانکي درحال پيگيري است. افزون بر اين، به موجب تفاهم نامه شماره 60320/95 مورخ 20/6/1395 بين بانک و گروه توسعه صنعتي ماهان مقرر شده است تسويه ديون گروه توسعه صنعتي ماهان با ساير بانکها از طريق بانک سرمايه صورت پذيرد و متقابلا اموال و داراييهاي شرکت گروه ماهان (در وثيقه ساير بانکها) تا سقف ارزش کارشناس رسمي به بانک انتقال يابد. در سال 1395 به منظور اجرايي شدن مفاد تفاهم نامه مذکور، مبلغ 200 ميليارد ريال به بانک تجارت پرداخت گرديده (به شرح يادداشت توضيحي 4-14 صورتهاي مالي) و نسبت به انعقاد مبايعه نامه مورخ 11/12/1395 و با ارائه وکالتنامه بلا عزل به شماره 270910 مورخ 23/12/1395 بابت واگذاري پلاک هاي ثبتي 455/1 و 454/1 واقع در خيابان فرمانيه (شهيد لواساني) به ارزش 2.600 ميليارد ريال به بانک تجارت (بانک عامل تسويه ديون گروه ماهان) اقدام شده است. مدير عامل بانک سرمايه با صدور نامه شماره 31082/96 مورخ 7/4/1396 مفاد تفاهم نامه پذيرش تعهدات گروه مزبور را منتفي اعلام کرده، ليکن بانک تجارت در پاسخ به نامه مذکور، انجام مفاد تفاهم نامه را خواستار شده است. ضمنا به موجب نامه شماره 2298/96 مورخ 28/5/1396 بانک مرکزي (متکي به مصوبات کميته فرا دستگاهي رسيدگي به وضعيت مطالبات غير جاري بانکها)، هرگونه پرداخت مرتبط با تسويه مطالبات گروه ريخته گران به بانک تجارت بايد متوقف شود. نظر به مراتب مزبور، کسب اطمينان از قابليت بازيافت سرمايه گذاري ياد شده و وجوه پرداختي به بانک تجارت مشخص نمي باشد. 3-8- سرفصل مذکور شامل مشارکت شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه در تاسيس يک شرکت جديد در سال 1395 مي باشد که مقرر بوده 5 درصد سهام آن به شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه اختصاص يابد. در اين خصوص به موجب تفاهم نامه مشارکت مورخ 29 تير 1395، مبلغ 400 ميليارد ريال طي دو طغري چک که تاريخ آنها30 تير 1395 بوده در وجه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صادر و تحويل شرکت حلما گستر خاورميانه، طرف مشارکت مذکور، شده است. در تفاهم نامه مشارکت، تضميني پيش بيني نشده و عملا نيز تضميني دريافت نشده است. تا تاريخ تهيه اين گزارش، مستنداتي حاکي از ثبت شرکت جديد مشاهده نشد و پاسخ تائيديه ارسالي براي شرکت حلما گستر نيز دريافت نشده است. شايان ذکر است پيگيري وصول مطالبات، از طريق مراجع قضايي در حال انجام است. افزون بر اين طي سنوات قبل، شرکت سرمايه گذاري سايه گستر مبلغ 400 ميليارد ريال براي تامين مالي شرکت فلات قاره کوهرنگ به شرکت بين المللي جهان بين(شرکت تابعه) بدون انعقاد قرارداد پرداخت کرده است. پي گيري هاي شرکت براي وصول مطالبات از طريق مراجع قضايي نهايتا منجر به صدور محکوميت شرکت کوهرنگ به پرداخت 718 ميليارد ريال به شرکت جهان بين شده است. عليه مديران شرکت فلات قاره کوهرنگ اقامه دعوي کيفري شده و براي کليه مديران وقت دو شرکت جهان بين و کوهرنگ که در زمان پرداخت وجوه مزبور به آنها داراي مسئوليت بوده اند، قرار وثيقه صادر شده است. با توجه به مراتب مذکور قابليت بازيافت سرمايه گذاري هاي ياد شده محرز نمي باشد.
8. 4-8- سرفصل هاي ساير حسابهاي دريافتني و ساير داراييها به شرح يادداشتهاي توضيحي 14 و 19 صورتهاي مالي شامل مبلغ 2.317 ميليارد ريال مطالبات و پروژه در جريان ساخت شرکت توسعه ساختمان سرمايه از بابت پروژه در جريان زاگرس، ملک جنت آباد، ملک مهناز و نيز مطالبات ناشي از خريد( ايران خودروسازه) و فروش املاک، مستغلات و پروژه هاي ساختماني، مابه التفات هاي مبالغ خريد برخي از آن ها با مبالغ کارشناسي انجام شده بعد از معامله و نيز معاملات انجام شده در سنوات قبل با تعدادي از اشخاص حقيقي و حقوقي که به دليل مشکلات ايجاد شده، تاکنون امکان وصول آنها ميسر نشده است. ارزيابي انجام شده توسط اين موسسه حاکي از آن است که پيامدهاي مربوط به زمان و نحوه بازيافت دارايي هاي ياد شده و متقابلا تعهدات احتمالي شرکت در رابطه با آن ها که تماما در جريان رسيدگي در مراجع حقوقي و قضايي مي باشند و مي تواند بر صورت هاي مالي داراي اثرات مالي با اهميت داشته باشد، نامشخص است.لازم به ذکر است بنا به حکم مورخ 7/9/1397 دادسراي پولي و بانکي، از بابت طرح دعواي فروشندگان( از جمله گروه آقاي امامي) ملک زاگرس، شرکت محکوم به پرداخت مبلغ 853 ميليارد ريال گرديده که مورد اعتراض واقع و متعاقبا اجراي راي صادره بنفع شرکت متوقف گرديده و ليکن نتيجه نهايي آن تا کنون مشخص نگرديده است.
8. 5-8- سرفصل مذکور شامل سرمايه گذاري گروه در سهام شرکتهاي وابسته مي باشد که در صورتهاي مالي تلفيقي به بهاي تمام شده 3.321 ميليارد ريال منعکس شده اند در صورتيکه طبق استانداردهاي حسابداري بايد به روش ارزش ويژه منعکس شوند. همچنين از صورتهاي مالي حسابرسي نشده بانک کفالت در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي استفاده شده است. افزون بر اين، صورت تطبيق حسابهاي فيمابين شرکتهاي گروه و بانک ارائه نشده است اگرچه اعمال تعديلاتي بر صورتهاي مالي از اين بابت ضروري مي نمايد، ليکن به دليل نبود دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي وابسته و بانک کفالت در تاريخ تهيه صورتهاي مالي گروه و صورت تطبيق حساب هاي فيمابين، تعيين دقيق تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي تلفيقي بانک امکان پذير نمي باشد.
9. سرفصل ساير حسابهاي دريافتني به شرح يادداشت توضيحي 4-14 صورتهاي مالي شامل مبلغ 2.684 ميليارد ريال بدهکاران بابت تفاوت نرخ ارز مبادله اي و مرجع در سنوات قبل بوده که مانده آن پس از کسر مبلغ 848 ميليارد ريال بدهي منظور شده از اين بابت در سرفصل ساير سپرده ها و پيش دريافتها، بالغ بر 1.836 ميليارد ريال مي باشد. شايان ذکر است مطالبات ياد شده شامل مبلغ 985 ميليارد ريال پرداختي در سال 1395 به شرکتهاي مجتمع کارخانجات سوربن شمال و سوربن گستر طيور به موجب احکام صادره از سوي مراجع قضايي مي باشد که وجه آن در سنوات قبل، از شرکتهاي مذکور دريافت و به حساب بانک مرکزي واريز شده بود. بانک مرکزي طي نامه شماره 348912/6 مورخ 30/10/1396 نقض دادنامه و دستور رسيدگي مجدد را از رياست محترم قوه قضائيه درخواست نموده که تا تاريخ تهيه اين گزارش موضوع منجر به نتيجه نشده است. مستندات کافي در خصوص نحوه ايجاد مابقي مطالبات و بدهي هاي ياد شده و همچنين چگونگي تسويه آنها ارائه نشده است، در نتيجه کسب اطمينان از بازيافت کامل مطالبات مذکور ميسر نمي باشد. افزون بر اين مانده مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي به صندوق وام ضروري کارکنان آموزش و پرورش به مبلغ 880 ميليارد ريال و مبلغ 468 ميليارد ريال مطالبات از بانک آينده به صورت راکد و نقل از سنوات قبل تا تاريخ تهيه اين گزارش وصول نشده است و تعيين آثار احتمالي آن بر صورتهاي مالي ميسر نمي باشد.
10. نکات حاصل از رسيدگي به سرفصل وثايق تمليکي موضوع يادداشت توضيحي 1-19 صورتهاي مالي به شرح زير مي باشد: 1-10- اطلاعات ارائه شده توسط اداره املاک و ساختمان بانک نشان مي دهد، تعداد 151 قطعه به مبلغ 5.011 ميليارد ريال فاقد سند مالکيت (اسناد مالکيت در اختيار اين موسسه قرار نگرفت) که 80 قطعه آن به مبلغ 13.956 ميليارد ريال داراي مشکلات حقوقي و در تصرف غير مي باشند و همچنين تعداد 1 قطعه ملک به ارزش 524 ميليارد ريال مورد استفاده بانک بوده و مزايده اوليه اجراي ثبت تعداد 11 قطعه به مبلغ 109 ميليارد ريال که موجب تمليک بانک شده بود، ابطال گرديده است، ليکن سرفصل املاک تمليکي از اين بابت اصلاح نشده است. بهاي تمام شده 90 قطعه از املاک به مبلغ 1.003 ميليارد ريال از ارزش کارشناسي انجام شده در تاريخ تمليک فزوني دارد. هر چند اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي متصور مي باشد، ليکن تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي ميسر نمي باشد. 2-10- به موجب نامه شماره 138-96 مورخ 28/3/1396 هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي بابت 35 قطعه از املاک تهاتر شده بانک و شرکتهاي تابعه در سنوات قبل( بدليل بيش نمايي ارزش املاک) که تعداد 23 قطعه در سرفصل املاک تمليکي و 12 قطعه به عنوان وثايق تسهيلات پرداختي و ضمانتنامه هاي صادره مي باشد، درخواست ارزيابي مجدد صادر شده است. جمع بندي نتايج حاصل از گزارشهاي کارشناسان مزبور در خصوص 22 قطعه از املاک ياد شده، حاکي از فزوني بهاي تمام شده املاک دريافتي نسبت به ارزش بازار به تاريخ روز تهاتر و تاريخ ارزيابي مجدد به ترتيب به مبلغ 10.080 ميليارد ريال و 9.891 ميليارد ريال مي باشد. نظر به مراتب مزبور، بانک نسبت به گران نمايي املاک مذکور اقدامات حقوقي انجام داده که در مواردي گران نمايي احراز نگرديده است. هرچند انجام تعديلات لازم ضروري بوده، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به صدور راي توسط مراجع قضايي و وصول مابه التفاوت ها خواهد بود. 3-10-به موجب رسيدگيهاي انجام شده، طي سال 1392املاک لواسان شامل دو قطعه پلاک ثبتي به شماره هاي 1/23 و 1144/23 جمعا به ارزش 984 ميليارد ريال به همراه ملک چناران به ارزش 1.039 ميليارد ريال جمعا به مبلغ 2.023 ميليارد ريال در مقابل دريافت دو طغري چک به مبلغ 106 ميليارد ريال و يک رقبه ملک در خيابان فرشته به مبلغ 1.917 ميليارد ريال به آقايان محمد امامي و احمد هاشمي شاهرودي واگذار شده است. متعاقبا در جريان تعيين تکليف مطالبات از شرکتهاي برنا بينش آبان، تجارت آفرين، سون قشم، روشه قشم، توسعه تجارت مرين و سرمايه گذاري فرهنگيان، املاک لواسان شامل پلاک ثبتي شماره 1144/23 در قبال تسويه مطالبات شرکت برنا بينش آبان به مبلغ 960 ميليارد ريال و پلاک ثبتي 1/23 در قبال تسويه مطالبات ساير اشخاص فوق الذکر به مبلغ 2.055 ميليارد ريال جمعا به مبلغ 3.015 ميليارد ريال به بانک واگذار مي شود. تعيين ارزش کارشناسي املاک مذکور (شامل پلاک هاي ثبتي 1/23 و 1144/23 که بهاي تمام شده آن در دفاتر بانک به مبلغ 3.073 ميليارد ريال مي باشد)، طبق دستور بازپرس شعبه يک دادسراي رسيدگي به جرائم پولي و بانکي صورت پذيرفته که جمعا به مبلغ 582 ميليارد ريال به مأخذ مورخ 31/04/1394 برآورد شده است. توضيح اينکه در پي طرح شکايت عليه آقاي محمد امامي از سوي بانک در سال 1395 با نظر بازپرس وقت شعبه اول دادسرا، مقرر گرديد آقاي محمد امامي بابت جبران بخشي از گران نمايي هاي خويش، املاک تعدادي از اشخاص حقيقي و حقوقي منتسب به خود را در قالب وکالت به شرکت توسعه ساختمان سرمايه منتقل نمايد. لذا در بهمن و اسفند 1395 طي 8 فقره سند رسمي وکالت، وکالت تام الاختيار هشت قطعه ملک در تهران و شهرستانها با ارزش کارشناسي 369 ميليارد ريال به شرکت توسعه ساختمان سرمايه واگذار شده و سند رسمي يک باب آپارتمان مسکوني در نياوران به مبلغ کارشناسي 64 ميليارد ريال در تاريخ 24/07/1397 به نام بانک انتقال يافته است. از بابت هفت ملک ديگر که داراي سند وکالت است، مکاتبات و پيگيري هاي لازم از طريق دادسرا در حال انجام است. نظر به مراتب فوق اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است. ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر مشخص نمي باشد.
10. 4-10- در سال 1394، 3/22 درصد از سهام شرکت بناگستران هشتم توس به مبلغ 1.764ميليارد ريال در قبال تسويه مطالبات بانک از شرکتهاي توسعه برجهاي فراز گلستان و شرکت بين المللي سرمايه گذاري اقتصاد جهان صنعت و واگذاري کليه واحدهاي تکميلي در برج سرمايه واقع در ميدان وليعصر گرگان و ميدان علي آباد کتول به بهاي تمام شده 726 ميليارد ريال به بانک منتقل شده است که مبلغ 230 ميليارد ريال بيش از قيمت ارزيابي سهام بوده است. افزون بر اين، گزارش کارشناسي املاک واگذار شده به تاريخ انجام مبادله ارائه نشده است، ضمن آنکه تسويه مانده مطالبات از شرکت بين المللي سرمايه گذاري اقتصاد جهان صنعت جمعا مبلغ 1.342 ميليارد ريال شامل اصل و فرع و وجه التزام و هزينه پيگيري وصول مطالبات (محاسبه سود به مانده آن نيز متوقف شده) منوط به وجود مازاد حاصل از فروش واحدهاي پروژه پاژ شرکت بنا گستران، در آينده عنوان شده است. شايان ذکر است مبلغ 278 ميليارد ريال هزينه هاي مرتبط با املاک واگذار شده در دفاتر بانک تسويه نشده است. با توجه به مراتب فوق تعيين دقيق تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي ميسر نمي باشد.

11. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6، 5-8، 1-10 الي 3-10 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالأ در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 7، 1-8 الي 4-8، 9 و 4-10ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

12. نتيجه گيري موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است: 12-به دليل عدم وصول اقساط تسهيلات اعطايي، مانده مطالبات غير جاري بانک معادل 93 درصد کل تسهيلات اعطايي مي باشد. مانده بدهي به بانک مرکزي بابت اضافه برداشت در پايان دوره مورد گزارش بالغ بر 191.358 ميليارد ريال مي باشد و سرمايه نظارتي بانک تا مبلغ منفي 239.918 ميليارد ريال (سال قبل مبلغ منفي 197.865 ميليارد ريال)، کاهش يافته است. همچنين نسبت خالص داراييهاي ثابت، سرقفلي و وثايق تمليکي به سرمايه و اندوخته ها 475 درصد و درجه اهرمي منفي 163 درصد مي باشد. کفايت سرمايه از منفي 129 درصد در سال 1397 به منفي 173 درصد در دوره جاري کاهش يافته است. به همين ترتيب، افزايش زيان بانک در دوره جاري نيز ادامه داشته به طوريکه زيان اناشته بانک بيش از 59 برابر سرمايه شده است. نکات مزبور نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت نسبت به توانايي بانک به ادامه فعاليت است. اين موضوع در ياداشت توضيحي 11-7 صورتهاي مالي افشا شده است.
13. همان گونه که در يادداشت توضيحي 10- 11 صورتهاي مالي منعکس است در سال 1395، بانک بابت وصول مانده مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده به تعداد 67 شرکت در قالب 30 گروه ذينفع واحد به ارزش 91.022 ميليارد ريال(شامل مبلغ 39.494 ميليارد ريال اصل، مبلغ 50.670 ميليارد ريال سود و وجه التزام و مبلغ 858 ميليارد ريال هزينه پيگيري) نزد دادسراي عمومي و انقلاب تهران (جرايم پولي و بانکي) طرح دعوي نموده است. عمده وثايق تسهيلات مذکور قرارداد لازم الاجرا، اسناد تجاري و چک و اسناد رهني مي باشد. نتيجه اقدامات حقوقي انجام شده تا تاريخ تهيه اين گزارش مشخص نشده است. افزون بر اين، با عنايت به حجم انبوه پرونده هاي حقوقي، ضروري است سيستم يکپارچه نرم افزاري در اداره حقوقي بانک در راستاي جمع آوري و جمع بندي کليه اطلاعات مرتبط با پرونده هاي ارسالي از واحدهاي صف و ستاد بانک و اطلاعات جامع از نتايج دعاوي و برآورد آثار مالي ناشي از اقدامات حقوقي صورت گرفته بابت وثايق پرونده هاي تسهيلاتي و نيز نتايج آراء صادره دعاوي مطروحه بر له و عليه بانک نزد مراجع قضايي و همچنين ميزان مطالبات وصول شده هر يک از پرونده هاي ارجاعي استقرار يابد.
14. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2-12 صورتهاي مالي آمده است، براساس صلح نامه منعقده با شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان به شماره 2790/110 مورخ 25/4/1393 بانک صلح مالکيتي سهام خود در 5 شرکت را به شرکت طرف قرارداد منتقل و در ازاي آن 77 درصد سهام شرکت سايه گستر سرمايه را تحصيل کرده است. در اين خصوص نقل و انتقال 76 ميليون سهم پالايشگاه نفت اصفهان به بهاي تمام شده 426 ميليارد ريال در سامانه بورس و وصول سود سهام از تاريخ صلحنامه ميسر نگرديده است. طي سال 1394 با واگذاري سهام 3 شرکت ديگر (طبق صلح نامه شماره 106793/14 مورخ 22/12/1394)، 23 درصد مابقي سهام شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه به بانک صلح شده است. از اين بابت بانک در سنوات قبل بدون ارائه گزارش ارزيابي سهام شرکت مذکور، مبلغ 866 ميليون ريال درآمد در حسابهاي خود شناسايي و منظور کرده است. با عنايت به صورتهاي مالي واحد سرمايه پذير (شرکت سايه گستر سرمايه) و همچنين تاييديه دريافتي، انتقال رسمي 23 درصد سرمايه شرکت مذکور به بانک تا تاريخ تهيه اين گزارش صورت نپذيرفته است. همچنين سهام واگذاري بانک به شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان نيز به صورت وکالتي بوده و براساس تاييديه دريافت شده از شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار، سهام مذکور همچنان به نام بانک مي باشد. پيگيري انتقال 23 درصد سهام شرکت سايه گستر سرمايه و نقل و انتقال مالکيت سهام شرکتها مورد تاکيد مي باشد.
15. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-1-19 صورتهاي مالي منعکس است، به موجب صلحنامه شماره 3360/ه س/94 مورخ 26/12/1394 فيمابين بانک و شرکت هلدينگ توسعه سورينت قشم، اصل مبلغ، سود و خسارت تاخير کليه تسهيلات پرداختي به شرکتهاي هايدرو يونيک مهستان کيش، تجارت کيش، اس سي تي بانکرز و مجتمع تفريحي تجاري تهران قديم کيش که همگي شرکتهاي زير مجموعه شرکت هلدينگ توسعه سورينت قشم (شرکتهاي وابسته به بابک زنجاني) مي باشند، جمعا به مبلغ 2.421 ميليارد ريال در مقابل تملک ملک صحرا واقع در الهيه، به مبلغ 2.400 ميليارد ريال به علاوه مبلغ 21 ميليارد ريال که با توافق يکديگر از محل ساير املاک شرکت مذکور معاوضه خواهد گرديد، تسويه شده است. شايان ذکر است ملک صحرا حاصل تجميع چند فقره پلاک ثبتي جمعا به مساحت تقريبي 15.000 متر مربع بوده که با توجه به موافقتنامه کميسيون و توافقات شهرداري بر اساس 30 درصد سهم مالک و 70 درصد سهم شهرداري تقسيم و طبق صلحنامه، بانک سرمايه صرفا مالک 4.443 متر مربع از ملک مزبور مي باشد. ارزش ملک صحرا بر اساس گزارش کارشناس رسمي دادگستري مورخ 12/9/1393 در حسابها منظور شده است. براساس صلحنامه، بانک از تاريخ 4/7/1394 هيچگونه سود و جرايمي بابت تسهيلات محاسبه نکرده و به استناد صلحنامه و صورتجلسه تحويل زمين به نماينده بانک، با منظور نمودن مبلغ 148 ميليارد ريال به حساب هزينه، مانده تسهيلات و سود و جرايم از دفاتر بانک حذف شده است. شايان ذکر است ملک مذکور به موجب دستور هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي مجددا ارزيابي شده است که بر اين اساس ارزش ملک صحرا در تاريخ تهاتر بالغ بر 420 ميليارد ريال کمتر از ارزيابي اوليه (بهاي تمام شده تحصيل)تعيين گرديده است. مضافا سند مالکيت ملک تا کنون به نام بانک منتقل نشده است.
16. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-2-23 صورتهاي مالي منعکس است، سازمان امور مالياتي با استناد به بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، فعاليت هاي غير بانکي از قبيل بنگاه داري و نگهداري سهام و املاک غير منقول و مازاد بانک را مشمول ماليات دانسته و از اين بابت براي سال 1396 مبلغ 6.788 ميليارد ريال ماليات مطالبه نموده است که بر اساس اعتراض بانک هيأت حل اختلاف مالياتي راي به رفع تعرض از بابت مبلغ 4.534 ميليارد ريال ماليات نگهداري سهام داده و ماليات املاک غير منقول و مازاد در جريان رسيدگي مي باشد. توضيح اينکه بانک از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نکرده است.

23آذر1398
موسسه حسابرسي فريوران راهبرد
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک فريوران Mahboob Jalilpour Samarin [Sign]8002021398/09/27 13:41:22
شريک فريوران Keyhan Maham [Sign]8007881398/09/27 13:44:46
مدير موسسه فريوران Mohammad Saeid Asgharian [Sign] 1398/09/27 13:48:43