مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان - نماد: زماهان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/01/18 درمحل  تهران - ميدان توحيد، خيابان پرچم ، تقاطع رودکي شمالي و پرچم ، پلاک 53   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر11300 %
سازمان اقتصادي کوثر11300 %
شرکت مرغک11300 %
شرکت مرغ مادر ديزباد11300 %
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر944611792236.15 %
جمع944616312236.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسين شهسوار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالرحمان کوچکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رحمن محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سازمان اقتصادي کوثر14006852814اصلیمحمدحسن مجتهدي0046614745عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر10100931903اصلیرحمن محمدي0051595710نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر10101202346اصلیهادي ثامتي0452531799عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
مرغک10100156321اصلیبهراد زنديه1600959441عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
مرغ مادر ديز باد10380293780اصلیسيدجواد مير0040635694رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵۸,۱۶۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵۸,۱۶۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۸,۱۶۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۸,۱۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۱۳۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
با عنايت به عملکرد شرکت، مجمع پاداشي براي هيات مديره در نظر نگرفته است . کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده قرائت و پس از بحث و بررسي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت .