icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سيمان خوزستان
سرمایه ثبت شده:
650,000
نماد:
سخوز
سرمایه ثبت نشده:
750,000
کد صنعت (ISIC):
539439
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سيمان خوزستان

1. صورت وضعيت مالي شرکت سيمان خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‏هاي توضيحي يک تا 35 پيوست‌، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‏دوره‏اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده‌ است.

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‏اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش‏هاي تحليلي وساير روش‏هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‏تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‏شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. با توجه به يادداشت توضيحي 1-12، به رغم سرمايه‏گذاري حدود 60 درصدي در شرکت فرعي بين‎المللي ارجان‎صنعت‎ فارس خوزستان (سهامي خاص)، صورتهاي مالي تلفيقي براي دوره مالي مورد گزارش، برخلاف استانداردهاي حسابداري تهيه و ارائه نگرديده است. با توجه به صورتهاي مالي بررسي اجمالي نشده شرکت سرمايه پذير، براي دوره موردگزارش، جمع دارائي‌ها، بدهي‌ها و حقوق مالکانه سهم شرکت به ترتيب به مبالغ 841 ميليارد ريال، 206 ميليارد ريال، 635 ميليارد ريال بوده است. مضافا شرکت فرعي مذکور فاقد درآمد عملياتي و داراي 2 ميليارد ريال هزينه طي دوره مالي فوق مي‎باشد. لذا اعمال تعديلات مورد لزوم ضروريست، ليکن به دليل عدم دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده ، تعيين آثار قطعي تعديلات در حال حاضر براي اين سازمان امکان پذير نمي باشد.
4. به شرح يادداشت توضيحي26، براساس برگ‏هاي تشخيص و قطعي، ماليات عملکرد سال‏هاي 1392، 1393، 1395 و 1396 جمعا مبلغ 385 ميليارد ريال (شامل مبلغ 56 ميليارد ريال جرايم) تعيين گرديده که به دليل لحاظ ننمودن معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از اين بابت صرفا مبلغ 130 ميليارد ريال پرداخت شده است. همچنين ذخيره ماليات عملکرد سال قبل و دوره مورد گزارش بر اساس سود ابرازي و با فرض پذيرش معافيت مالياتي مذکور در حساب ها منظور شده است. علاوه بر آن با توجه به يادداشت توضيحي 4-34، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده طبق برگ‏هاي مطالبه سال‏هاي 1389 لغايت 1396 جمعا مبلغ 654 ميليارد ريال (شامل مبلغ 45 ميليارد ريال جرايم) تعيين شده که به دليل اعتراض شرکت ذخيره‏اي درحساب ها منظور نشده است. با توجه به ضوابط و مقررات مالياتي و نيز سوابق مالياتي شرکت، محاسبه ذخيره مالياتي اضافي در حسابها ضروريست، در صورت اعمال تعديلات ماليات پرداختني به مبلغ 850 ميليارد ريال افزايش و سود انباشته ابتداي سال و سود دوره مورد گزارش به ترتيب به مبالغ 827 ميليارد ريال و 23 ميليارد ريال کاهش خواهد يافت.
5. دريافتني‏ها و پيش پرداخت‎ها موضوع يادداشت‏هاي توضيحي13 و 15، شامل مبلغ 103ميلياردريال مطالبات و پيش‎ ‎پرداخت‎هاي راکد، سنواتي و اسناد سررسيد گذشته واخواستي مي‏باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول يا تسويه آنها از جمله برخي اقدامات حقوقي تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. لذا احتساب ذخيره در حسابها ضروريست، در صورت انجام تعديلات، دريافتني‏ها، پيش پرداخت‏ها و سود خالص به ترتيب به مبالغ 89 ميليارد ريال ،14 ميليارد ريال و 103 ميليارد ريال کاهش خواهد يافت.

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‏گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه‏گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‎شود. درارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‎هاي بااهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطورکه در بندهاي 3 الي 5 بخش "مباني نتيجه‏گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، "ساير اطلاعات" در خصوص تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، ماليات عملکرد و ارزش افزوده، حسابهاي دريافتني و پيش‌پرداخت‏ها داراي تحريف با اهميت است.

8. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير بطور کامل رعايت نگرديده است: شماره بند و مادهشرح دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: تبصره 8 ماده 7تهيه گزارش تفسيري مديريت مطابق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه مناسب و کامل اطلاعات آينده نگر. ماده 9 و تبصره آنافشاي فوري تصميمات مجامع عمومي و تغيير در نمايندگان حقوقي حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد. ماده 10افشاء( ارائه ) نسخه‏اي از صورتجلسه مجامع عمومي عادي پس از ابلاغ ثبت، ظرف مهلت‏ تعيين شده. ماده 12اصلاح جدول زمان‏بندي پرداخت سود نقدي متناسب با اصلاح سود پيشنهادي هيئت مديره و مصوبه مجمع ظرف مهلت مقرر. دستورالعمل انضباطي ناشران: ماده 5پرداخت سود سهام سنوات قبل طبق برنامه اعلام شده در مهلت مقرر قانون تجارت (يادداشت توضيحي 27). مواد 17 و 18افشاي حداکثر سود قابل تقسيم با توجه به توان پرداخت سود و همچنين تقسيم سود توسط مجمع عمومي عادي ساليانه با توجه به آثار تعديلات بندهاي گزارش حسابرس مستقل. دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار: بند 9 مکرر ماده 6داشتن حداقل يک بازارگردان. بخشنامه 440/018/ب/96 مورخ 1396/1/21 ارسال نسخه کامل تصويربرداري از جلسات مجامع عمومي در قالب لوح فشرده حداکثر 10 روز بعد از مجامع. دستورالعمل حاکميت شرکتي: ماده 16استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيئت مديره، مديرعامل و کميته‏هاي تخصصي در شرکتهاي اصلي ، فرعي و وابسته. مواد 19 و 21تصويب منشور هيئت‏مديره درخصوص نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت‏مديره و تصميم‏گيري و تصويب‏ آن و تشکيل دبيرخانه مستقل هيئت‏مديره. مواد 30 و 31امکان حضور در مجامع و اعمال حق راي به طريق الکترونيکي و قراردادن کليه گزارشات از طريق پايگاه اينترنتي. ماده 42درج اطلاعات با اهميت از قبيل مشخصات کامل هيئت‏مديره، حقوق و مزاياي مديران اصلي، مديرعامل، کميته‏هاي تخصصي و اعضاي آن، رويه‏هاي حاکميت شرکتي، گزارشات هيئت‏مديره و حسابرسي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري. ماده 43ارائه گزارش اقدامات شرکت درخصوص رعايت اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت. دستورالعمل کنترلهاي داخلي: ماده 10تشکيل جلسات کميته حسابرسي و فقدان واحد حسابرسي داخلي و مدير حسابرسي داخلي در چارچوب قوانين و مقررات سازمان بورس.

29آبان1398
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Shahrokh Shah Hosseini [Sign] 1398/09/26 16:35:22
مدير ارشد سازمان حسابرسي Seyed Akbar Mousavi Davar [Sign] 1398/09/26 16:47:19
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Ghodratollah Esmaeili [Sign]8000501398/09/26 17:01:49