icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
کشتيراني توکا مارين اسپادان
سرمایه ثبت شده:
15,000
نماد:
وتوکا26
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام کشتيراني توکا مارين اسپادان

1. صورتهاي مالي شرکت کشتيراني توکا مارين اسپادان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب ‏است.‏ همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم‎ ‎رعايت الزامات ‏قانوني مقرر در‎ ‎اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.‏

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کشتيراني توکا مارين اسپادان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. بشرح يادداشت توضيحي 1-14، نتيجه عمليات اصلي شرکت منتج به زيان گرديده و زيان انباشته شرکت بيش از نصف سرمايه مي باشد لذا شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است. با در نظر گرفتن بند 6 اين گزارش، ادامه فعاليت ‏شرکت منوط به اتخاذ تصميماتي است که بازيافت دارايي ها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري را ميسر سازد.‏
6. بشرح يادداشت هاي توضيحي 1-5 و 2-5، طي سال مورد گزارش جمعا مبلغ 7.260 ميليون ريال مازاد وجوه پرداختي نسبت به خدمات دريافتي از شرکت هاي Z.S.C و Hongloryoverseas و همچنين مبلغ 2.644 ميليون ريال طلب از شرکت Seawind (بعنوان کارفرما) بابت خسارات تأخير پرداختي (عمدتا دموراژ) مي باشد که طبق اعلام مديريت، دريافت طلب منوط به عملکرد آتي شرکت در خصوص ايجاد پروژه هاي کاري جهت ارائه به نامبردگان و کسر مطالبات ياد شده مي باشد. با عنايت به عدم وصول پاسخ تأييديه هاي ارسالي، علت ايجاد و بازيافت دارايي هاي مزبور براي اين مؤسسه مسجل نگرديده و منوط به اجرايي شدن نحوه عمل ابرازي است.
7. مفاد آئين نامه اجرايي ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم بطور کامل رعايت نگرديده لذا عليرغم زياندهي، قطعيت عدم نياز به اخذ ذخيره جهت ماليات بر عملکرد سال مورد گزارش و پذيرش معافيت صادرات خدمات دوره مالي منتهي به پايان اسفند ماه 1395 منوط به رسيدگي‌هاي آتي اداره امور مالياتي است (يادداشت توضيحي 21).
8. دارايي هاي ثابت مشهود از پوشش بيمه اي برخوردار نمي باشد (يادداشت توضيحي 1-8)‏. - اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند هاي 5 الي 8 تعديل نشده است.

9. مفاد ماده 27 و40 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 7 و 10 اساسنامه مبني بر لزوم صدور ورقه سهام و ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر ثبت سهام رعايت نگرديده است، لذا رعايت مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت امکان‌پذير نگرديده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور هرچند مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري بطور کامل رعايت نگرديده وليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان،‎ ‎رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل‌‏هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و‎ ‎موارد با ‏اهميتي که قوانين و مقررات ياد شده در مورد آنها مراعات نشده، شامل رعايت مفاد ماده 3 دستورالعمل ياد شده در خصوص احراز ‏هويت بوده است.‏

29فروردین1397
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آئين تراز آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آئين تراز آريا Asghar Hemmasian Etefagh [Sign]8002481397/02/27 09:48:26
مدير موسسه آئين تراز آريا Akbar Hashemian [Sign]8110941397/02/27 09:59:45