لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :
English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  ليزينگ صنعت و معدن  نماد: ولصنم   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  2,000,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون
 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت ليزينگ صنعت و معدن طی نامه شماره مورخ 1396/08/30 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1397/09/30 با سرمایه 2,000,000 میلیون ریال مبلغ 211 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1397/09/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1396/09/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
 هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1397/09/30(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات: