مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت شيشه سازي مينا - نماد: کمينا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/12/27  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/02/13 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گسترش پايا صنعت سيناگسترش پايا صنعت سينا10101236358محمد انصافيمصطفي ميرزائي1292615605عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميبنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920محسن دهقاني فيروزآباديحسين تورنگ0069814856نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينامادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917جعفر امجدياننبي اله گودرزوندچگيني4320959493عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
پيوند تجارت آتيه ايرانيانپيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651داود کافي آباديسجاد جاويدي آلسعدي2560176785رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
ره نگار خاورميانه پارسره نگار خاورميانه پارس10320823609حسين تورنگياسر معظمي گودرزي5579843119عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
حسين تورنگ