مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بهمن ديزل - نماد: خديزل

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/03/13  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/04/24 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت گروه بهمن شرکت گروه بهمن 3939حميدرضا منجيحميدرضا منجي4323353251رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت شاسي سازشرکت شاسي ساز89322سيد محسن مرتضويسيد محسن مرتضوي4579266341عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت بهمن موتورشرکت بهمن موتور102384652علي اکبر رمضانيعلي اکبر رمضاني2064220895نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت بهمن خودروشرکت بهمن خودرو102376892مرتضي شفيعيمرتضي شفيعي0050092596عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت بازرگاني عصر بهمن شرکت بازرگاني عصر بهمن 157001مهيار عسگريانحسين خضري4323368038عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس