مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پلاستيران - نماد: پلاست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/05/11 درمحل  تهران بخش مرکزي محله چيتگر بلوار گلستانک خيابان زامياد پلاک 4 طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت عمراني يزد باف2000 %
آقاي محمدرضا حسن پور5000 %
شرکت سامان يزد72000.01 %
آقاي مهدي ضرابيه176290.03 %
شرکت دانا نير تهران 423040.07 %
شرکت يزد باف 1349560.23 %
شرکت توليدي بهمن 16996172.95 %
بنياد ديني و فرهنگي صدوق بزرگ2787773748.4 %
جمع2978014351.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي محمد رضا حسن پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي علي بمان فتاحي بافقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي حسين صفي خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي وحيد پارسا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت توليدي يزد باف 86اصلیاصغر جهانگرد 2539670601عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت کارخانجات توليدي بهمن 8410اصلیناد علي اسمعيلي5779635153عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سامان يزد 74171اصلیعباسعلي رضايي صدر آبادي 5519667527رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت عمراني يزد باف 248اصلیمحمد مهدي زارع4469644218نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت دانا نير تهران 277406اصلیوحيد پارسا5039752261عضو هیئت مدیرهموظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶۵,۸۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۶۵,۸۴۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۵,۸۴۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۵,۸۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۱۴۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۷,۶۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت توليدي يزد باف حقوقیسهامی عام86اصلی
شرکت کارخانجات توليدي بهمن حقوقیسهامی عام8410اصلی
شرکت سامان يزد حقوقیسهامی عام74171اصلی
شرکت عمراني يزد باف حقوقیسهامی عام248اصلی
شرکت دانا نير تهران حقوقیسهامی عام277406اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 13,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
که اتخاذ تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد