icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
پالايش نفت کرمانشاه
سرمایه ثبت شده:
134,879
نماد:
شرمان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
232093
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1392/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرح واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
(حسابرسی نشده)
واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۱/۰۹/۳۰
(حسابرسی نشده)
درصد
تغییرات
واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
(حسابرسی شده)
سریال
نشانه
دوره
دوره (روز)
دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
سال مالی منتهی به
حسابرسی نشده
واقعی
سود (زیان) خالص
فروش خالص ۱۷,۹۳۶,۹۷۷ ۱۰,۴۸۸,۵۱۵ ۷۱ ۱۴,۴۳۹,۵۶۱
بهای تمام شده فروش (۱۶,۷۸۸,۳۱۴) (۹,۶۷۰,۱۱۹) ۷۴ (۱۳,۶۱۵,۰۶۶)
سود (زیان) ناخالص ۱,۱۴۸,۶۶۳ ۸۱۸,۳۹۶ ۴۰ ۸۲۴,۴۹۵
هزینه های اداری, عمومی و فروش (۵۲۹,۷۲۰) (۴۳۸,۹۵۵) ۲۱ (۶۱۷,۳۶۵)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی ۰ ۰ -- (۲۶۲)
جمع هزینه ها (۵۲۹,۷۲۰) (۴۳۸,۹۵۵) ۲۱ (۶۱۷,۶۲۷)
سود (زیان) عملیاتی ۶۱۸,۹۴۳ ۳۷۹,۴۴۱ ۶۳ ۲۰۶,۸۶۸
هزینه های مالی ۰ ۰ -- ۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی ۱۶,۶۸۴ ۷,۳۸۳ ۱۲۶ ۱۰,۰۷۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات ۶۳۵,۶۲۷ ۳۸۶,۸۲۴ ۶۴ ۲۱۶,۹۳۹
مالیات بر درآمد (۱۵۸,۹۰۷) (۹۶,۷۰۶) ۶۴ (۵۴,۲۳۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم ۴۷۶,۷۲۰ ۲۹۰,۱۱۸ ۶۴ ۱۶۲,۷۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) خالص ۴۷۶,۷۲۰ ۲۹۰,۱۱۸ ۶۴ ۱۶۲,۷۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی ۳,۴۴۱ ۲,۱۰۹ ۶۳ ۱,۱۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی ۹۳ ۴۱ ۱۲۷ ۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) پایه هر سهم ۳,۵۳۴ ۲,۱۵۰ ۶۴ ۱,۲۰۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ -- ۰
گردش حساب سود (زيان) انباشته
سود (زیان) خالص ۴۷۶,۷۲۰ ۲۹۰,۱۱۸ ۶۴ ۱۶۲,۷۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۱۶۵,۶۷۵ (۵۵۷,۶۹۹) -- (۵۵۷,۶۹۹)
تعدیلات سنواتی (۵۹۰,۵۵۲) (۵۳,۲۷۹) ۱,۰۰۸ (۲۹,۸۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده (۴۲۴,۸۷۷) (۶۱۰,۹۷۸) (۳۰) (۵۸۷,۵۸۱)
تغییرات در سود انباشته
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ -- ۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ -- ۰
سود سهام مصوب ۰ ۰ -- ۰
اندوخته قانونی ۰ ۰ -- ۰
سایر اندوخته ها ۰ ۰ -- ۰
جمع تغییرات در سود انباشته ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره ۵۱,۸۴۳ (۳۲۰,۸۶۰) -- (۴۲۴,۸۷۷)
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۳,۵۳۴ ۲,۱۵۱ ۶۴ ۱,۲۰۶
سرمایه ۱۳۴,۸۷۹ ۱۳۴,۸۷۹ ۰ ۱۳۴,۸۷۹
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی