مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان - نماد: حپارسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي- جنب مسجد بقيه الله- سالن اجتماعات صدرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير3185230.13 %
شرکت نگين بنادر ايرانيان3420000.14 %
شرکت ايران مارين سرويسز6830000.27 %
شرکت دريابان جنوب ايران کيش19487080.78 %
شرکت بين المللي توسعه ساحل و فرا ساحل نگين کيش15850776963.4 %
جمع16180000064.72 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احسان حاجي حسن معمار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا ميرزا ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدنواب حسيني منش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري زرين پرشيا10102986880اصلیمسعود لطفي2410978576رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيعلوم اجتماعيبله
دريابان جنوب ايران کيش10861562931اصلیکامران اخباري0937825761عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانخیر
ايران مارين سرويسز10100869114اصلیعبدالرضا نادري افوشته0046210962نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش10980171131اصلیسيدنواب حسيني منش2249806942عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت کارآفرينيبله
نگين بنادر ايرانيان10104001995اصلیمريم نخعي پور2991702451عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۹۲۲,۹۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۸۱۳,۳۱۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۸۱۳,۳۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۴۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰۰,۸۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۳۲۳,۷۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۳۲۳,۷۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۴۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۹۸,۷۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷,۶۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵,۷۰۰
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 29,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 23,000,000
29,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 23,000,000
29,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 23,000,000
29,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 1,000
1,000
سایر موارد:
به استحضار سهامداران محترم مي رساند امکان مشاهده آنلاين مجمع مذکور از طريق سايت شرکت به آدرس الکترونيکي www.prtdc.ir مهيا مي باشد.