مشخصات
امضا کنندگان: [ Morteza Lotfi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/02/31 شرکت سيمان فارس و خوزستان - نماد: سفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/06/15 درمحل  مرکز همايشهاي بين المللي هتل ارم واقع در تهران -بزرگراه حقاني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص 1274674682.27 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن 1418942122.52 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت1437500002.56 %
صندوقهاي بازنشستگي کارکنان صنعت نفت1591223812.83 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير 1948917383.46 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 3193760005.68 %
شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس3446250006.13 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين (سهامي خاص)283724528050.44 %
جمع426837207975.88 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محسن موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد احمد موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت کارخانجات سيمان صوفيان39اصلیحسين ابراهيمي صدر آبادي0938398016عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين151394اصلیمجتبي حقيقت جو0032810431عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري تدبير147888اصلیمجيد عشقي2949482538عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سيمان اروميه263اصلیاحسان خاتمي0451942884رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي00اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیغلامعباس ميرزائي0532031687نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس462208اصلیعلي محمد حريري4132053717عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۹۹,۰۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۱۳۱,۶۸۹
تعدیلات سنواتی
(۵,۷۲۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۱۲۵,۹۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۶۷۵,۹۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۰۷۵,۰۰۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۹,۹۵۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۰۵۵,۰۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۹۳,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۶۶۱,۲۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰
سرمایه
۵,۶۲۵,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت کارخانجات سيمان صوفيانحقوقی39اصلی
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامينحقوقی151394اصلی
شرکت سيمان اروميهحقوقی263اصلی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعيحقوقی00اصلی
شرکت سرمايه گذاري صبا تامينحقوقی147960اصلی
شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارسحقوقی462208اصلی
شرکت توسعه خدمات مديريت اهداف حقوقی263475اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 17,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,640 2,600 به صورت ناخالص
سایر موارد: