مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن - نماد: بالاس(ذبالاس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/10/23 درمحل  تهران ، بلوار کشاورز، هتل اسپيناس، سالن خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني مهرمينا کيش200000.01 %
شرکت عمراني مسکن گستر394670.03 %
شرکت خدمات بيمه اي مسکن آباد493770.03 %
شرکت واسپاري آباد مسکن494670.03 %
ساير سهامداران 1887610.13 %
شرکت تامين سرمايه بانک مسکن96998446.47 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن6258707841.72 %
جمع7263399448.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد جوان مجيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا مالکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا قوسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمحمد مهدي توسلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مالي بانک مسکن10100687843اصلیروح الله سپهري2571735276رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحقوقخیر
عمراني مسکن گستر10100309060اصلیجمال خانمحمدي0451327365عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر
واسپاري آباد مسکن10104093740اصلیسيدمحمدمهدي توسلي3240218771نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانبله
خدمات بيمه اي مسکن آباد10320289261اصلیحميدرضا ترقي1755185804عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر
بازرگاني مهر ميناي کيش10980168055اصلیمهدي خسروي نو0069235570عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۱,۵۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰۹,۷۲۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰۹,۷۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۸,۷۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۰,۳۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹۰,۳۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۰,۱۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۸
سرمایه
۱۵۰,۰۰۰
نوانديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مالي بانک مسکنحقوقیسهامی عام10100687843اصلی
عمراني مسکن گسترحقوقیسهامی خاص10100309060اصلی
واسپاري آباد مسکنحقوقیسهامی خاص10104093740اصلی
خدمات بيمه اي مسکن آبادحقوقیسهامی خاص10320289261اصلی
بازرگاني مهر ميناي کيشحقوقیسهامی خاص10980168055اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 630 306 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 32,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 32,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 32,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم ‌گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد