icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
ليزينگ صنعت و معدن
سرمایه ثبت شده:
2,000,000
نماد:
ولصنم
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659102
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۲۷,۵۷۶ ۲۲۸,۸۱۰ (۴۴) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۵۸,۳۶۹ ۲۵۷,۷۱۰ (۷۷)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۸۸,۲۶۱ ۸۱,۹۵۷ ۸ سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۰ ۰ --
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱,۸۱۰,۳۷۶ ۱,۹۷۶,۸۹۵ (۸) پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۰ ۰ -- ذخیره مالیات بر درآمد ۷۲,۱۲۷ ۸۶,۷۶۸ (۱۷)
موجودی مواد و کالا ۰ ۰ -- حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
پیش پرداختها ۲۹,۸۸۲ ۸۰,۴۶۴ (۶۳) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۳۶۷,۸۲۰ ۳۱۳,۵۷۷ ۱۷
جمع داراییهای جاری ۲,۰۵۶,۰۹۵ ۲,۳۶۸,۱۲۶ (۱۳) جمع بدهیهای جاری ۴۹۸,۳۱۶ ۶۵۸,۰۵۵ (۲۴)
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۱,۱۴۶,۵۵۳ ۹۳۹,۲۸۱ ۲۲ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۵۵,۲۲۵ ۵۹,۴۷۲ (۷) تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای نامشهود ۲,۳۱۶ ۲,۵۴۶ (۹) ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۹,۹۰۶ ۱۶,۱۴۱ ۲۳
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۷۳۶,۹۸۷ ۷۷۶,۶۸۴ (۵) جمع بدهیهای غیر جاری ۱۹,۹۰۶ ۱۶,۱۴۱ ۲۳
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۵۱۸,۲۲۲ ۶۷۴,۱۹۶ (۲۳)
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۶۵,۰۵۶ ۱۴۰,۷۰۵ ۱۷
اندوخته طرح و توسعه ۸۱۳ ۸۱۳ ۰
سود (زیان) انباشته ۱,۳۱۳,۰۸۵ ۱,۳۳۰,۳۹۵ (۱)
جمع داراییهای غیر جاری ۱,۹۴۱,۰۸۱ ۱,۷۷۷,۹۸۳ ۹ جمع حقوق صاحبان سهام ۳,۴۷۸,۹۵۴ ۳,۴۷۱,۹۱۳ ۰
جمع داراییها ۳,۹۹۷,۱۷۶ ۴,۱۴۶,۱۰۹ (۴) جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۳,۹۹۷,۱۷۶ ۴,۱۴۶,۱۰۹ (۴)