مشخصات
شرکت فنر سازي خاور - نماد: خفنر
موضوع: تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1397/03/07 تعلیق می گردد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد